มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 19/36 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832412028  จ่าอากาศตรีเชิดพงศ์ ทิพย์พรม  LAC Cherdphong Thipprom  
25832412045  นางสาวชัชฎาภรณ์ อินนาคกูล  Miss Chachadaporn Innakgool  
35832412046  นางสาวณัฐกานต์ แว่นแก้ว  Miss Nuttakan Weankaew  
45832412050  นางสาวนงลักษณ์ เส็งมา  Miss Nongluck Sangma  
55832412051  นางสาวนนทลี อ่องกลิ่น  Miss Nontalee Ong-Klin  
65832412052  นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง  Miss Benjamas Phunassoong  
75832412056  นางสาวศิริพร บางอยู่  Miss Siripon Bangyu  
85832412061  สิบตำรวจตรีกริชชัย ปานมณี  Pol.L./C. Kritchai Panmanee  
95832412062  นายกฤตรัตน์ หลวงปราบ  Mr. Kritarat Loungprab  
105832412063  สิบตำรวจตรีกันตพัฒน์ ศัลยพงษ์  Pol.L./C. Kantapat Salyapongse  
115832412064  นายกิตตินันท์ อันผาสุข  Mr. Kittinun Anphasuk  
125832412065  นายจักรกฤษ เชื้อบุญมี  Mr. Jakkrit Chueboonmee  
135832412068  นายณรงค์ชัย ผสมผล  Mr. Narongchai Phasomphon  
145832412069  จ่าอากาศตรีณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาดี  LAC Narongrit Panyadee  
155832412071  นายธนพล จำเนียรผล  Mr. Tanaphon Chamnairphon  
165832412074  สิบตำรวจตรีปัญญาชัย ชัยวัง  Pol.L./C. Punyachai Chaiwung  
175832412075  นายพงศกร แก้วคำมา  Mr. Pongsakorn Kaewkhamma  
185832412076  นายพิษณุ เชยกิจ  Mr. Pisanu Chykit  
195832412078  นายภาณุพันธ์ มากโภคา  Mr. Panupun Makpoca  
205832412079  นายไมตรี ลอยทับเลิศ  Mr. Maitree Loytubloet  
215832412080  นายวรานนท์ ชมประเสริฐ  Mr. Waranon Chomprasert  
225832412081  นายวัลลภ อานพรม  Mr. Wanlop Arnprom  
235832412085  จ่าอากาศตรีก้องภพ ลัมวุฒิ  LAC Kongpob Lammawut  
245832412087  สิบตำรวจตรีธนากร พาแก้ว  Pol.L./C. thanakorn Parkaew  
255832412088  นางสาวปุญชรัสมิ์ ยศติถิ  Miss Puncharusm Yottithi  
265832412091  นายวันพิทักษ์ วงค์มูล  Mr.Wanphithak Wongmun  
275832412092  ร้อยตำรวจโทชวลิต คำสุกดี  -