มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 19/42 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832603002  นางสาวกุลสตรี จันทรัตน์  Miss MissKunlasatee Jantarat  
25832603007  นางสาวบุญช่วย โพธิ์ศรี  Miss Boonchuay Phosri  
35832603008  นางสาวเพ็ญ ศรีเเก้ว  Miss Phen Srikeaw  
45832603009  นางสาวมัทนา หาญชัยภูมิ  Miss Matthaana Hanchayapoom  
55832603012  นางสาวอรสิรี คงพุ่มชื่น  Miss Onsiree Khongphumchuen  
65832603013  นายเจนวิทย์ โฉมสุข  Mr. Jenvit Chomsook  
75832603017  นายยศพนธ์ เผือกเนียม  Mr. Yotsaphan Phueakmiam  
85832603019  นายนิพนธ์ คงชนะ  Mr. Nipom Kondshana