มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 19/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832405002  นางสาวบุษกร แจ่มใส  Miss Butsakon Chaemsai  
25832405004  นางสาวพรพิชชา วงค์ศรีใส  Miss Phornphitcha Wongsrisai  
35832405007  นางสาววรรณกานต์ ศรีธิ  Miss Wannagarn Sriti  
45832405014  นางสาวอรพรรณ เบี้ยมุขดา  Miss Orapan Beamukda  
55832405017  นายกฤษดากร ปรางค์วิเศษ  Mr. Kitsadakon Prangviset  
65832405018  นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ  Mr. Kittisak Rattanawaraha  
75832405019  นายเกรียงไกร มณี  Mr. Kriengkrai Manee  
85832405021  สิบโทจิรายุ ฐานะพันธุ์  Cpl. Jirayu Thanapun  
95832405023  สิบตรีทรรศนะชัย บุญหนุน  Pfc. Tatsanachai Boonnoon  
105832405024  สิบตรีธงชัย คลังคนเก่า  Pfc. Thongchai Khangkhonkao  
115832405026  จ่าสิบเอกชยพล ธูปทอง  SM1 Chayapol Thuptong  
125832405028  นายนครินทร์ อ่อนนุ่ม  Mr. Nakarin Onnoom  
135832405029  นายนพดล คอนจั่น  Mr. Nopadon Konjun  
145832405031  นายนเรนทร์ฤทธิ์ สิงหเดช  Mr. Narenrid Singhadech  
155832405033  นายบุญฤทธิ์ สิทธิกมลรัตน์  Mr. Bunyarit Sitthikamonrat  
165832405034  นายพงศพัศ อุ่นเมือง  Mr. Phongsaphat Aunmueang  
175832405043  สิบตรีศุภศิลป์ คำเขียว  Pfc. Supasin Kamkheaw  
185832405044  นายสิทธิพร เกตุเอี่ยม  Mr. Sittiporn Kedaim  
195832405045  สิบโทอัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน  Cpl. Ackararit Thongsain  
205832405046  สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ  Cpl. Ekkrit Phumiprathet