มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 19/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832408002  นางสาวนิศาชล เครือวัลย์  Miss Nisachon Kruewan  
25832408003  นางสาวเบญญาภา แก้วนิตย์  Miss Benyapha Kaewnit  
35832408004  นางสาวปฏิญญา สุทธิหล่อ  Miss Patinya Sutihlo  
45832408005  นางสาวณิรกาญจน์ คมขำ  Miss Nirakarn Komkum  
55832408007  นางสาวเมฑาวี มีนันต์  Miss Maythawee Meenan  
65832408008  นางสาวสุกัญญา ไชยงาม  Miss Sukanya Chaingam  
75832408010  นายเจตภาณุ อสิพงษ์  Mr. Chetphanu Asipong  
85832408012  นายชาญณรงค์ ฤทธิ์สกุล  Mr. Channarong Ritsakul  
95832408014  สิบตรีตนุภัทร ต้นจำปา  Pfc. Tanuphat Tonjampa  
105832408016  สิบตรีธนาธิป ใจเที่ยงธรรม  Pfc. Thanathip Jaiteangthum  
115832408021  สิบตรีบริวัตร บัวดี  Pfc. Boriwat Buadee  
125832408025  ร้อยตำรวจตรีปรีชา พันธ์สว่าง  Pol.Sub.Lt Preecha Phansawang  
135832408027  นายวิภพ เสนาวงค์  Mr. Wiphob Sanawong  
145832408030  สิบตรีศรัณยู แก้วกล่อม  Pfc. Sarunyu Kaewkom  
155832408033  สิบโทสุวิจักขณ์ เฟื่องปรางค์  Cpl. Suwichak Frungprang  
165832408034  จ่าสิบตรีอรรคพล จันทร์บ่อโพธิ์  SM.3 Akkarpon Janbopho  
175832408035  สิบโทพุฒินัย สุดเสือ  Cpl. Puttinai Sudsua  
185832408038  สิบตรีศุภกิจ ไชยมาลา  Pfc. Supakij Chaimala  
195832408040  นายเดชาวัต แก้วภู่  Mr.Dechawat Kaewphu  
205832408043  นางสาวนิศารัตน์ แป้งอ่อน  Miss Nisarat Pang-On