มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Technology and Research for Educational Development) รุ่น 1 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867122001  นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง  Miss Benjaporn Boonsirirungraung  
25867122003  นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์  Mr.Tanongsak Thapo  
35867122004  นายธนณาถ อินตาติ๊บ  Mr.Ttananad Intatib  
45867122005  นายสราวุฒิ คงนุ่น  Mr.Sarawut Kongnun  
55867122006  นายโสภณ เขียวพุ่มพวง  Mr.Sopon Keawpumpuang  
65867122007  นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว  Mr.Attapong Sudkaew