มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 7 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867605001  นางสาวจิราพร จันทรา  Miss Jiraporn Jantra  
25867605005  นางสาวฤทัยชนก นาคบุรี  Miss Rutaichnok Nakburee  
35867605011  นางสาวอมรรัตน์ ปะพูสะโร  Miss Amonrat Paphusaro  
45867605013  นายธันยบูรณ์ เพชรช่วย  Mr.Thanyaboon Petchuay  
55867605015  นายภักดี คำศรี  Mr.Pakdee Kumsri  
65867605016  นายภัทรพงษ์ ทองไหลมา  Mr.Phattaraphong Thonglaima