มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912207001  นางสาวกรรณิกา ขันลิวุฒิ  Miss Ganniga Khanliwut  
25912207002  นางสาวกาญจนา ปานบุญ  Miss Kanchana Panbun  
35912207003  นางสาวเกศสรินทร์ คงคำ  Miss Kedsarin Kongkam  
45912207005  นางสาวชาลิณี ขวัญเรียน  Miss Chalinee Khuanrian  
55912207007  นางสาวนัฐกานต์ เมินกระโทก  Miss Nattakan Maenkrathok  
65912207011  นางสาวลิตา สายโสภา  Miss Lita Saisopha  
75912207013  นางสาววาสนา ธงไชย  Miss Wassana Thongchai  
85912207014  นางสาวสราวริน ประคองจิตร  Miss Sarawarin Prakhongjit  
95912207015  นางสาวสิริรัตน์ เกิดดิษฐ์  Miss Sirirat Koeddit  
105912207017  นางสาวสุพิชญา เถาวัลย์  Miss Suphitchaya Thaowan  
115912207018  นางสาวสุวิชาดา อังคะปาน  Miss Suwichada Qangkhapan  
125912207020  นายฉัตริน ปานศิลา  Mr. Chattarin Pansila  
135912207021  นายณัฐชานนท์ จันคำ  Mr. Nutchanon Jancum  
145912207022  นายทนงศักดิ์ ฉิมมาป้อ  Mr. Thanongsak Chimmapo  
155912207023  นายทวีศักดิ์ แก้วแดง  Mr. Taweesak Kaewdaeng  
165912207024  นายธีรภัทร ศักดารักษ์  Mr. Teerapat Sakdarak  
175912207026  นายนันทภพ ก.ศรีสุวรรณ  Mr. Nanthaphop K.Sresuwan  
185912207027  นายพีระพงษ์ นีรพันธ์  Mr. Peeraphong Neerapan  
195912207028  นายภัทรพงศ์ บุญเกตุ  Mr. Phattarapong Boonket  
205912207029  นายวงศธร เพ็ชรพงษ์  Mr. Wongsathon Phetpong  
215912207030  นายศุภฤกษ์ ฟักเอม  Mr. Suparerk Fakaim