มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912240001  นางสาวจุฑามาศ เสนแก้ว  Miss Juthamas Senkaew  
25912240002  นางสาวพลอยไพลิน ละขันคำ  Miss Ploypailin Lakhunkom