มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912230001  นางสาวญาณิศา ใจกล่ำ  Miss Yanisa Chaiklam  
25912230002  นางสาวปิยะมน อ้นโม  Miss Piyamon Onmo  
35912230003  นางสาววรญา แก้วคง  Miss Woraya Kaewkhong  
45912230004  นายณัฐพล โสแก้ว  Mr. Nathapol Sokaew  
55912230007  นายเสริมศักดิ์ สุวรรณธัย  Mr. Sermsak Suwannatai