มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912211001  นางสาวกัลยา สนิทนอก  Miss Kanlaya Sanitnok  
25912211002  นางสาวกาญจนา ทองสว่าง  Miss Kanjana Tongsawang  
35912211003  นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ  Miss Jurairat Sirisuwan  
45912211004  นางสาวชณิกา ธงไชย  Miss Chanika Thongchai  
55912211005  นางสาวชรินรัตน์ สารแสง  Miss Charinrat Sansaeng  
65912211006  นางสาวชลาลัย ไผ่งาม  Miss Chalalai Phai-Ngarm  
75912211007  นางสาวธันย์ชนก ไชยโย  Miss Thanchanok Chaiyo  
85912211008  นางสาวนพวรรณ วงค์สารี  Miss Noppawan Wongsaree  
95912211009  นางสาวนภาพร อินทุประภา  Miss Napaporn Intuprapa  
105912211010  นางสาวนฤมล มั่งมี  Miss Naruemol Mangmee  
115912211011  นางสาวใบคราญ กลิ่นอำพันธ์  Miss Baikran Klinumpan  
125912211012  นางสาวลักษิกา สุยะวงษ์  Miss Laksika Suyawong  
135912211013  นางสาววรรณิดา ขวัญนอน  Miss Wannida Khwannon  
145912211014  นางสาวศิริรัตน์ มีพาน  Miss Sirirat Meepan  
155912211015  นางสาวศิริลักษณ์ อินสิทธิ์  Miss Sirilak Insit  
165912211016  นางสาวสายชล พลเก่ง  Miss Saichol Ponkeng  
175912211017  นางสาวสายฝน คำขาว  Miss Saifon Khamkhaw  
185912211018  นางสาวโสภิตา อำนาจ  Miss Sopita Amnat  
195912211019  นายอดิศร จันทคูณ  Mr. Adisorn Chanthakoon