มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912213001  นางสาวกาญจนา เกตุอ่อน  Miss Kanchana Kad-Aon  
25912213003  นางสาวฐิดารัตน์ วงษ์ไหว  Miss Thidarat Wongwai  
35912213005  นางสาวฐิติภรณ์ เสนานุช  Miss Thitipohn Saenanuch  
45912213006  นางสาวณัฐติรัตน์ วังคีรี  Miss Nattirat Wangkeeree  
55912213007  นางสาวทินารมภ์ ทองทิม  Miss Tinarom Thongthim  
65912213008  นางสาวธนวรรณ สังข์ทอง  Miss Thanawan Songthong  
75912213009  นางสาวบุญมา เชื้อบุญมี  Miss Boonma Chaewboonme  
85912213013  นางสาวภาวนา ประเสริฐทรัพย์  Miss Pawana Prasertchab  
95912213014  นางสาวยุวดี สีนวนขำ  Miss Yuwadee Seenuankham  
105912213016  นางสาววรรณวิสา ครุธฉ่ำ  Miss Wanwisa Krutcham  
115912213017  นางสาววรัญญา มาเต  Miss Waranya Mate  
125912213018  นางสาวสโรชา ทวาทศปกรณ์  Miss Sarocha Thawathotsapakorn  
135912213019  นางสาวสิมลทา มาน้อย  Miss Simolta Manoi  
145912213021  นางสาวสุนิตา บัวศรี  Miss Sunita Buasri  
155912213022  นางสาวสุนิสา เพ็ชรฟัก  Miss Sunisa Phetfak  
165912213023  นางสาวสุพรรษา ด้วงรอด  Miss Supansa Duangrod  
175912213024  นางสาวสุภัค คนดารา  Miss Suphak Kondara  
185912213025  นางสาวอนุศรา บุญเทียน  Miss Anusara Boontian  
195912213027  นางสาวอารีญา ทองเพชร  Miss Areeya Thongphet  
205912213029  นายอภิสิทธิ์ หัดไทยทระ  Mr. Apisit Hadthaitara