มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912213031  นางสาวกนกวรรณ พุกอิ่ม  Miss Kanokwan Pook-Im  
25912213032  นางสาวกมลทิพย์ สกุลรัตน์  Miss Kamonthip Sakunrat  
35912213034  นางสาวชฎาพร สิมรี  Miss Chadaporn Simree  
45912213035  นางสาวณัฐวรรณ แก่นไม้หอม  Miss Natthawan Kaenmaihom  
55912213036  นางสาวธัญญารัตน์ นันตา  Miss Thanyarat Nanta  
65912213040  นางสาวนิธินันท์ มาชาวป่า  Miss Nitinan Machaopa  
75912213041  นางสาวเบญจวรรณ แจ่มโถง  Miss Benjawan Jamthong  
85912213042  นางสาวพัชราภา เหมเงิน  Miss Phatchrapa Hemngoen  
95912213043  นางสาวพิมภิรา พรมสุ  Miss Phimphira Phomsu  
105912213044  นางสาววรรณนิศา แสงเงิน  Miss Wannisa Saengngern  
115912213045  นางสาววรษา ชำนาญพันธ์  Miss Worasa Chamnanpan  
125912213047  นางสาววิภาภรณ์ ภิญโญ  Miss Wipaporn Phinyo  
135912213048  นางสาวสันสนีย์ จุ้ยทรัพย์  Miss Sunsanee Juisab  
145912213049  นางสาวสิริการย์ พงศ์รัฐนนท์  Miss Sirikarn Phongratthanon  
155912213051  นางสาวอภิญญา ตาวงศ์  Miss Aphinya Tawong  
165912213053  นางสาวอังขณา ปานเกิดผล  Miss Angkana Pankerdphon  
175912213054  นางสาวอัญชิสา ประทุมเขต  Miss Aunchisa Prathumkhet  
185912213055  นางสาวอารียา ประเสริฐกรรณ์  Miss Arriya Prasoetkan  
195912213058  นายวรชัย พึ่งสมบัติ  Mr. Worachai Phungsombat