มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912212004  นางสาวกัญจนา นันทรักษ์  Miss Kanjana ์nantaruk  
25912212006  นางสาวจิตสุภา จักษุ  Miss Jitsupa Jaksu  
35912212007  นางสาวณัฏฐณิชา ชุบเลี้ยง  Miss Nuttanicha Chublieng  
45912212008  นางสาวณัฐริกา ขันเงิน  Miss Nuttarika Khanngern  
55912212012  นางสาวไพรินทร์ หละวัน  Miss Pailin Hlawan  
65912212013  นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม  Miss Rattiya Soiyaingam  
75912212015  นางสาวสุฑามาศ จันทร์แจ่ม  Miss Suthamat Janjam  
85912212016  นางสาวอทิตยา มะนู  Miss Atitaya Manoo  
95912212017  นางสาวอัญชลี สรศักดิ์  Miss Auncharee Sronsak  
105912212021  นายสาธิต ฉัตรพันธุ์  Mr. Satit Chadpan