มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912236001  นางสาวกรรณิการ์ ยี่สุ่นแก้ว  Miss Kannika Yeesunkaew  
25912236002  นางสาวจุฑาพร นกจั่น  Miss Jutaporn Nokjan  
35912236003  นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะ  Miss Julalak Khattiya  
45912236004  นางสาวเจนจิรา เถื่อนเครือวัลย์  Miss Jenjira Thounkrouwan  
55912236005  นางสาวณัฐวรรณ สุขจะ  Miss Natthawan Sukja  
65912236007  นางสาวปุณยภา จันทรมณี  Miss Punyapa Jantaramanee  
75912236008  นางสาวผัลย์ศุภา ศรีระวงศ์  Miss Pansupa Srirwong  
85912236009  นางสาวภัครวดี ปัททุม  Miss Pukkaravadee Patthum  
95912236010  นางสาวรัชฎาพร คงสวัสดิ์  Miss Ratchadaporn Kongsawat  
105912236012  นางสาววราภรณ์ ศรีไพร  Miss Waraporn Sriprai  
115912236013  นางสาววันวิสาข์ เปียใส  Miss Wanwias Piyay  
125912236014  นางสาวศรินยา กระจ่างสุวรรณ์  Miss Sarinya Krajangsuwan  
135912236015  นางสาวศศิวิมล คงกะศรี  Miss Sasiwimon Komgkasree  
145912236016  นางสาวศิโรรัตน์ จิตบรรเทา  Miss Silorat Jitbanthao  
155912236017  นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด  Miss Sontaya Emkoksalud  
165912236019  นางสาวสุดารัตน์ ชมพู  Miss Sudarut Chompoo  
175912236020  นางสาวสุนิสา ปานันต๊ะ  Miss Sunisa Pananta  
185912236021  นางสาวสุนิสา พยอมงาม  Miss Sunisa Payomngam  
195912236022  นางสาวสุนิสา สุขเอม  Miss Sunisa Sookaim  
205912236023  นางสาวสุพัตรา นครเนียม  Miss Suputtar Naconneim  
215912236024  นางสาวสุราพร แซ่เจน  Miss Suraporn Sae  
225912236025  นายกลวัชร ปีพาด  Mr. Konlawat Piphat  
235912236026  นายจักรกฤษณ์ ปิ่นสกุล  Mr. Chakkrit Pinsakun  
245912236027  นายนพกร สุขพัฒน์  Mr. Noppakon Sukapat  
255912236028  นายประไณย รวบรวม  Mr. Pranai Runrum  
265912236030  นายภัทรชัย กรแก้ว  Mr. Pattarachai Konkaew  
275912236031  นายสุเมธ ภาที  Mr. Sumet Phatee  
285912236032  นางสาวเจนจิรา สุขขำ  Miss Janejira Sukkham