มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224001  นางสาวกัญญาวีร์ เกลื่อนกล่น  Miss Kanyawee Klueanklon  
25912224002  นางสาวผุสดี วงษ์ปา  Miss Pussadee Wongpa  
35912224003  นางสาวแพรวนิต บัวแก้ว  Miss Praewnit Buakaew  
45912224004  นางสาววิภาวี บุญภักดี  Miss Wipawee Boonpakdee  
55912224005  นางสาวศิริลักษณ์ นรังสิทธิ์  Miss Siriluck Narangsit  
65912224006  นางสาวสิรินรัตน์ ปิ่นสมนาม  Miss Sirinrat Pinsomnam  
75912224007  นางสาวสิริยากร วิรุฬน์ธนกิจ  Miss Siriyakorn Wirunthanakit  
85912224008  นางสาวสุภาพร ด้วงบาง  Miss Supaporn Duangbang  
95912224009  นายกศิดิศ เทียนมี  Mr. Kasidit Thianmee  
105912224010  นายจักรพงศ์ นากสุข  Mr. Jackapong Naksuk  
115912224011  นายณัฐพงษ์ ชัยนุพันทร์  Mr. Nuttapong Chainuphan  
125912224012  นายธนภัทร เอี่ยมบัว  Mr. Thanapat Aiambua  
135912224014  นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์  Mr. Throntep Soralum  
145912224017  นายนิธิกร ทองเชื้อ  Mr. Nithikorn Thongchua  
155912224019  นายพิพรรธน์ ทองดี  Mr. Pipat Tongdee  
165912224021  นายพีรพัฒน์ ทับวรรณ์  Mr. Peeraput Thabwan  
175912224023  นายรัตนพล อ่ำปลั่ง  Mr. Rattanapon Umpling  
185912224025  นายสิทธิชัย จันทะคุณ  Mr. Sitthichai Jantakun  
195912224026  นายสุรเดช นาใจคง  Mr. Suradet Najaikong  
205912224027  นายเอกภักดิ์ ยอดดี  Mr. Eakkapak Yoddee