มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224028  นางสาวนันทิมา อยู่แก้ว  Miss Nantima U-Kaew  
25912224030  นางสาวพรพิมล ทวีมนูญ  Miss Pornpimol Taweemanoon  
35912224031  นางสาวพรวิมล หาญอยู่  Miss Pornwimon Haryoo  
45912224032  นางสาววัลยา ทรงเจริญ  Miss Wanlaya Songcharoen  
55912224033  นางสาววิมลมณี วงศ์ชาลี  Miss Wimonmanee Wongchaiee  
65912224034  นางสาวศศิธร ยอดกระโหม  Miss Sasithorn Yodkrahom  
75912224035  นางสาวสาลิกา พรมเสือ  Miss Salika Phomsua  
85912224036  นายก้องไพศาล ยะสุกิม  Mr. Kongpaisan Yasukim  
95912224039  นายจิตรภณ อิวชาวนา  Mr. Chittrapon Iwchaona  
105912224041  นายเจนภพ สิทธิโชติ  Mr. Jenphop Sittichot  
115912224043  นายณัฐพล วงษ์แสงตา  Mr. Nattapol Wongsangta  
125912224044  นายธิชากรณ์ ต้นคำ  Mr. Tichakorn Tonkham  
135912224045  นายพิศาลชัย กลิ่นแย้ม  Mr. Pisanchai Klinyaem  
145912224046  นายภาคภูมิ พิมานมาศ  Mr. Parkpoom Pimanmas  
155912224047  นายจีรพัส คำมินเศก  Mr.Jiraphat Kamminsek  
165912224048  นายวัยวุฒิ งามชื่น  Mr. Waiyawut Ngamchuen  
175912224049  นายศิรวุฒิ แสงรัศมี  Mr. Sirawut Sangrasmee  
185912224050  นายศุภกร ภูติณณานนท์  Mr. Suphakorn Putinnanon  
195912224051  นายสหรัฐ ทับทอง  Mr. Saharat Taptong  
205912224052  นายสิมโรจน์ ลีนิน  Mr. Simarot Leenin  
215912224053  นายอภิสิทธิ์ พิมหนู  Mr. Apisit Pimnoo  
225912224054  นายอันดามัน สุคนธรส  Mr. Andaman Sukontharos