มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912201001  นางสาวภิญญาพัชญ์ ชูศิลป์  Miss Pinyaphat Chusin  
25912201002  นางสาวกิญารัตน์ ใจดี  Miss Kiyarat Jaidee  
35912201003  นางสาวเจนอักษร แดวขุนทด  Miss Jenarksorn Dawkhuntod  
45912201004  นางสาวดุจเดือน ป้วนก้อม  Miss Dutduan Puankom  
55912201005  นางสาวนลินนิภา ยมจันทร์  Miss Nalinnipa Yomjan  
65912201008  นางสาวเพ็ญรัตน์ ร้ายเภก  Miss Penrat Raiphek  
75912201011  นางสาวสุกัญญา มีนนท์  Miss Sukanya Meenon  
85912201012  นางสาวสุรัสวดี ทุมมา  Miss Suratsawadee Tumma  
95912201015  นายชัยวัฒน์ นิระพันธ์  Mr. Chaiwat Nerapan  
105912201016  นายฐิติพงศ์ แก้วทองมา  Mr. Thitipong Kaewthongma  
115912201017  นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์  Mr. Nuttawut Sanguansak  
125912201018  นายประจวบ คำจูม  Mr. Prajuab Camjum  
135912201019  นายปวราห์ ไชยทองคง  Mr. Porwara Chaithongkhong  
145912201021  นายสิรวิชญ์ แดงวงศ์เจริญพร  Mr. Sirawit Dangwongjaroenporn  
155912201023  นายอนาวินต์ จันสว่าง  Mr. Anawin Junsawang