มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912229001  นางสาวขนิษฐา จันทร์ดี  Miss Khanitta Chandee  
25912229002  นางสาวเบญจรัตน์ จิ๋วกร่าง  Miss Benjarat Jewkrang  
35912229003  นางสาวภาวินี เหล็กเพชร  Miss Phawinee Lekphet  
45912229006  นายกฤษฎา ศรีบุรินทร์  Mr. Krissada Sriburin  
55912229008  นายฉัตรชัย เล็กชม  Mr. Chatchai Lekchom  
65912229010  นายพุธกาล แย้มชุ่ม  Mr. Puttkan Yeamchum