มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912241002  นางสาวเจมจิลา บุญรอด  Miss Jemjila Boonrod  
25912241003  นางสาวณิชากร แดงเรือง  Miss Nichakon Daengrueang  
35912241004  นางสาวนิศากร จันทมูล  Miss Nisagorn Chanthamun  
45912241005  นางสาวเบญจรงค์ เจนเขตการ  Miss Benjarong Jenkhetkan  
55912241007  นางสาวพรรณปพร ทองพุทธ  Miss Panpaporn Thongput  
65912241008  นางสาวเพ็ญภักดิ์ ยุทธพงษ์  Miss Penpak Yuttapong  
75912241010  นางสาวเมธาพร อินปาน  Miss Metaporn Inpan  
85912241011  นางสาวระพีพรรณ หลีเหล่างาม  Miss Rapeepan Leelaongam  
95912241012  นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน  Miss Rudeerut Bunpan  
105912241013  นางสาววิไลวรรณ ทนโนนแดง  Miss Wiaiwan Thonnondaeng  
115912241014  นางสาวศศิธร นุ่มเกลี้ยง  Miss Sasitorn Numkliang  
125912241015  นางสาวสุดารัตน์ เรืองเดช  Miss Sudarat Ruangdet  
135912241016  นางสาวอินทุกานต์ จันทร์คล้าย  Miss Inthukarn Chanklai  
145912241017  นายฐิติวัฒน์ แย้มศิริ  Mr. Thitiwat Yaemsiri  
155912241018  นายมานพ ณัฐาศิริพร  Mr. Manop Nathasiriporn  
165912241019  นางสาวศิริประภา บ่อพืชน์  Miss Siriprapa Bopuch