มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912234001  นางสาวกาญจนา ยิ้มเข็ม  Miss Kanchana Yimkhem  
25912234003  นางสาวขนิษฐา ยอดเถื่อน  Miss Khanittha Yodthuan  
35912234004  นางสาวจิดาภา นาคไทย  Miss Jidapa Nakthai  
45912234005  นางสาวจุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์  Miss Chulalak Somrit  
55912234006  นางสาวณัฐพร ไทยเสรีกุล  Miss Nuttaporn Thaisareekun  
65912234007  นางสาวดลพร คะระออม  Miss Dollaporn Karaaom  
75912234008  นางสาวดาราวรรณ แซ่ลี  Miss Darawan Saelee  
85912234009  นางสาวเนตรนภา มลฑา  Miss Netnapa Monta  
95912234010  นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร  Miss Benchamat Prommeenet  
105912234011  นางสาววาทารี โต๊ะถม  Miss Watharee Tothom  
115912234012  นางสาววิชชุดา เชาว์ธรรม  Miss Wichuda Chaotham  
125912234014  นางสาววุฒิพร สิงคำมุง  Miss Wutthiporn Singkummung  
135912234015  นางสาวศุภกร กล่ำคำ  Miss Supakorn Klamkham  
145912234016  นางสาวสุกัญญา อ่อนแก้ว  Miss Sukanya Onkaew  
155912234017  นางสาวสุจินันท์ คุ้มสา  Miss Sujinan Khumsa  
165912234019  นางสาวอมรประภา อุระอิต  Miss Amornprapha Aurait  
175912234021  นายจักรกฤษณ์ ทองมี  Mr. Chakkrit Thongmee  
185912234022  นายชยพล ธรรมชัยเดชา  Mr. Chayapon Tammachaidacha  
195912234025  นายพิชิต แซ่จั้ง  Mr. Pichit Saejang  
205912234026  นายพิภัทร น้ำนุช  Mr. Phiphat Namnut