มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912227001  นางสาวกิตติยา โสบกระโทก  Miss Kittiya Sopkrathok  
25912227002  นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่น  Miss Ketsarapron Khamrun  
35912227003  นางสาวจุฑารัตน์ โฉมงาม  Miss Jutarat Chomngam  
45912227004  นางสาวชวัลรัตน์ นุ่มพรม  Miss Chawanrat Noomphrom  
55912227005  นางสาวดวงฤทัย ธงชัย  Miss Duangruethai Thongchai  
65912227006  นางสาวบุญทิชา ปราณีต  Miss Boonticha Praneet  
75912227007  นางสาวปัญญาภร พูลเต็ม  Miss Panyaporn Poontem  
85912227009  นางสาววริษา พุฒซ้อน  Miss Warisa Phutson  
95912227010  นางสาววลัยพรรณ สาทิต  Miss Valaipan Satid  
105912227012  นางสาวแสงดาว มั่งมี  Miss Sangdow Mangmee  
115912227013  นางสาวโสรญา ตะพานแก้ว  Miss Soraya Taphankaew  
125912227014  นางสาวอภิชญา แก้วถึง  Miss Apichaya Kaewthung  
135912227015  นางสาวอรณิช กวินวาณิช  Miss Aorranit Kawinwanit  
145912227016  นางสาวอินทิราพร จันทร์เกษม  Miss Intiraporn Jankaesm  
155912227018  นางสาวอัมพิกา โลหะเวช  Miss Umphika Lohawach