มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912215003  นายชนกนันท์ นันทนพิบูล  Mr. Chanoknan Nantanaphibul  
25912215004  นายชวัลกร วัฒนชัย  Mr. Chawankorn Wattanachai  
35912215005  นายณัฐกานต์ อาทิตย์  Mr. Natthakan Arthit  
45912215006  นายธนวัช สิทธิมณี  Mr. Thanawach Sittimanee  
55912215007  นายบวรรัฐ พานประศรี  Mr. Bawanrut Phanprasri  
65912215008  นายปาณชัย สุขมามอญ  Mr. Panachai Sukmamon  
75912215009  นายพงศกร ชัยมงคล  Mr. Pongsakon Chaimongkon  
85912215010  นายภูวดล พงษ์ปรีชา  Mr. Phuwadon Phongpricha  
95912215011  นายศุภมิตร สุขเล็ก  Mr. Supamit Sooklek  
105912215012  นายสุรฤทธิ์ สุขสา  Mr. Surasit Suksa  
115912215013  นายเอกชัย ทองคำเหลือง  Mr. Aekkachai Thongkumlung  
125912215014  นายโอภาส ทองสุข  Mr. Opat Thongsuk