มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912419001  นางสาวกนกวรรณ เพียนามบุญตรี  Miss Kanokwan Phianambuntre  
25912419002  นางสาวกนิฎฐา ก๋องมั่ง  Miss Kanittha Kongmang  
35912419003  นางสาวจันทร์จิรา ท่าเสาร์  Miss Junjira Tasuar  
45912419004  นางสาวจิราวรรณ ยงบุตร  Miss Jirawan Yongboot  
55912419005  นางสาวจุฑาภรณ์ สารภี  Miss Juthaporn Sarapee  
65912419007  นางสาวชญาณี บุญมี  Miss Chayanee Bunmee  
75912419008  นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน  Miss Chanapha Hasungnern  
85912419009  นางสาวฐิตญาภรณ์ สถิตย์พงษ์  Miss Titayaporn Satitpong  
95912419010  นางสาวฐิตินันท์ ปานมี  Miss Thitinan Panmi  
105912419011  นางสาวณัฏฐวรรณ ขุนมธุรส  Miss Natthawan Khunmaturot  
115912419012  นางสาวณิชารีย์ ยกเลี้ยน  Miss Nicharee Yoklean  
125912419013  นางสาวณีรนุช ศิริศรีวรนันท์  Miss Neeranoot Sirisriworanan  
135912419014  นางสาวทิพวัลย์ จันทะหุม  Miss Thipphawan Chanthahum  
145912419015  นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญา  Miss Thunyarat Phutthipunya  
155912419016  นางสาวธิดาดอย แซ่วื่อ  Miss Thidadoi Saewue  
165912419017  นางสาวธีรดา แบนลี  Miss Terada Banlee  
175912419018  นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน  Miss Nopparat Paothon  
185912419019  นางสาวนภสร มีโม  Miss Napasorn Meemo  
195912419020  นางสาวนภัสวรรณ คำเสน  Miss Naphatsawan Khamsen  
205912419021  นางสาวนันทนา ขวัญมิ่ง  Miss Nantana Khwuanming  
215912419024  นางสาวปิยกุล กองไทย  Miss Piyakul Kongthai  
225912419025  นางสาวพรนิภา เสาใย  Miss Pornnipa Saoyai  
235912419026  นางสาวพัชราภรณ์ ด้วงฉิม  Miss Patcharaporn Duangchim  
245912419027  นางสาวพิชญพร กลิ่นขจร  Miss Pitchayaporn Klinkhajorn  
255912419030  นางสาวมนัสวี เรืองน้อย  Miss Manatsavee Ruangnoi  
265912419031  นางสาวมยุรี สุขเรือง  Miss Mayuree Sukrueng  
275912419033  นางสาวมินตรา ปานศรี  Miss Mintar Pansri  
285912419034  นางสาวยลดา เรืองรักษา  Miss Yollada Ruangrugsa  
295912419035  นางสาวรพีพร จันทร์เพ็ญ  Miss Rapheephorn Junphen  
305912419036  นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึก  Miss Rattanawalee Srijantuk  
315912419037  นางสาววนิดา โมเฟื่อง  Miss Wanida Moofuang  
325912419038  นางสาววราภรณ์ แซ่ลอ  Miss Waraporn Saelor  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912419040  นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย  Miss Wannisa Yoosinlapachai  
345912419041  นางสาววิจิตรา กองแพง  Miss Wijitra Kongpang  
355912419042  นางสาวศศิธร กล้าหาญ  Miss Sasithorn Klahan  
365912419043  นางสาวศศิพร ยอดคง  Miss Sasiporn Yodkong  
375912419044  นางสาวสุกฤตา ค้ำมุ้ย  Miss Sukitta Kummui  
385912419045  นางสาวสุจิรา ทาสุข  Miss Sujira Thasuk  
395912419046  นางสาวสุพิชญา วงศ์สุวรรณ  Miss Suphitchaya Wongsuwan  
405912419048  นางสาวอมรรัตน์ ใจมูล  Miss Amonrat Jaimoon  
415912419049  นางสาวอรุณวรรณ ลัดลงเมือง  Miss Arunwan Ladlongmueang  
425912419050  นางสาวอัมพิกา เฉื่อยฉ่ำ  Miss Aumpika Cheaycham  
435912419051  นางสาวอินทิรา เกษสุมา  Miss Intira Kessuma  
445912419052  นางสาวอุรณา อยู่คง  Miss U-Rana Yookhong  
455912419055  นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีมูลคำสุข  Mr. Narongrit Srimoonkhamsuk  
465912419056  นายธนพล ทันจั่น  Mr. Thanaphon Thanchan  
475912419057  นายธวัชชัย คำทอง  Mr. Thawatchai Khamthong  
485912419059  นายนลธวัช แจ้งใจบุญ  Mr. Nontawat Jangjaiboon  
495912419060  นายนัทพงศ์ ภาคภูมิ  Mr. Nattaphong Phakphoom  
505912419061  นายพัทธดนย์ เจนนาวิน  Mr. Pattadon Jennawin  
515912419062  นายภาณุมาศ จันทร์มล  Mr. Phanumas Chanmon  
525912419063  นายวีรภัทร แสวงสุข  Mr. Weeraphat Sawangsuk  
535912419064  นายศุภกิจ พลสวัสดิ์  Mr. Suphakit Pholsahwat  
545912419065  นายอภิสิทธิ์ โตมี  Mr. Apisit Tomee  
555912419066  นางสาวศิริพร อู่ทอง  Miss Siriponr Aoothong  
565912419067  นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์  Miss Phennapha Urarat  
575912419068  นางสาวชัญญานุช อุดชาชน  Miss Chanyanut Udchachon  
585912419069  นางสาวสุภาวดี เพชรโปรี  Miss Supawadee Petporee