มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912420001  นางสาวกนกรัตน์ บัวดี  Miss Kanokrat Buadee  
25912420002  นางสาวกรชนก บูลย์ประมุข  Miss Kornchanok Boonpramuk  
35912420003  นางสาวกิ๊ก ผางดี  Miss Kik Phangdee  
45912420004  นางสาวจันทร์ทิพย์ สนโต  Miss Chanthip Sonto  
55912420005  นางสาวจารุพักตร์ บัวเขียว  Miss Jarupak Buakhieo  
65912420007  นางสาวจุฬารักษ์ ขุนพลพันธ์  Miss Jurarak Khunponpan  
75912420008  นางสาวเฉลิมขวัญ หม่องอ้น  Miss Chaleamkwan Mong-On  
85912420009  นางสาวฐิติมา กองทรง  Miss Thitima Kongsong  
95912420010  นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีจอมแปลง  Miss Natthayapron Srichomplang  
105912420011  นางสาวณัฐนันท์ จันทรุทัย  Miss Natthanan Jantharuthai  
115912420012  นางสาวณิชกมล คำปวนสาย  Miss Nitkamon Khampuansai  
125912420013  นางสาวธารธิดา สังฆมาตร  Miss Thantida Sangkamart  
135912420014  นางสาวนัฎธิดา โพธิ์ศรี  Miss Nattida Phosri  
145912420017  นางสาวบุษปธารา ใจตึก  Miss Butsapatara Jaituk  
155912420018  นางสาวเบญจมาศ เส็งวัฒน์  Miss Benchamat Sengwat  
165912420019  นางสาวปนัดดา หุ่นศิลป์  Miss Panutda Hunsin  
175912420023  นางสาวพรรัตน์ ยมจันทร์  Miss Phonrat Yomchan  
185912420024  นางสาวพลอยพรรณ คูณแก้ว  Miss Ploypan Koonkaew  
195912420025  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มีนิสัย  Miss Pimpisut Meenisai  
205912420027  นางสาวมินตรา สิงห์กรณ์  Miss Mintra Singkorn  
215912420028  นางสาวเมธาวี นุ่มประทุม  Miss Methawee Numprathum  
225912420029  นางสาวเมธิกานต์ ไมตรีจิตร์  Miss Methikan Maitreejit  
235912420030  นางสาววชิรา เพิ่มสีงาม  Miss Wachira Pearmsee-Ngam  
245912420031  นางสาววรรณพร เมฆดินแดง  Miss Wonnaporn Mekdindang  
255912420032  นางสาววสุนธรา เทวะ  Miss Wasunthara Thawa  
265912420033  นางสาวศิริลักษณ์ บุญลอง  Miss Sirilak Boonlong  
275912420034  นางสาวศุภรักษ์ สัตย์ซื่อ  Miss Suparak Satsue  
285912420035  นางสาวศุภิสรา รอดเที่ยง  Miss Supitsara Rodthiang  
295912420036  นางสาวสุดารัตน์ นุตพงษ์  Miss Sudarat Nutapong  
305912420037  นางสาวสุธิณี นวนบุญมา  Miss Sutinee Nuanboonma  
315912420038  นายกรัณฑ์ หอมทอง  Mr. Kran Homthong  
325912420039  นายคเณศ โกอินต๊ะ  Mr. Khanate Kointa  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912420040  นายคุณัชญ์ ลัทธิวาจา  Mr. Kunut Latthiwacha  
345912420041  นายจิราวัฒน์ อยู่แย้ม  Mr. Jeerawat Yooyaem  
355912420043  นายณัฐกฤต มังวอ  Mr. Nattakit Mangwor  
365912420044  นายณัฐพล ปัญญาคำ  Mr. Nattaphon Panyakham  
375912420046  นายนพัตธร ขลุ่ยนาค  Mr. Napatthorn Khluynark  
385912420048  ว่าที่ร้อยตรีปรีชาพล ลอยจิระ  Acting Sub Lt. Preechapol Loyjira  
395912420049  นายพีรพล วงศ์สารสิน  Mr. Peerapol Wongsarasin  
405912420050  นายเพชรายุธ สีวิสิทธิ์  Mr. Phetsarayut Seewisit  
415912420051  นายภควัต สุ่มพิทักษ์สกุล  Mr. Phakhawat Sumphitaksakul  
425912420052  นายภัทรพงษ์ ศรีสังวรณ์  Mr. Pattarapong Srisungwon  
435912420053  นายภูรินท์ ประภาวงศ์  Mr. Phoorin Praphawong  
445912420054  นายเมธัส แจ้งใจบุญ  Mr. Methat Jangjaiboon  
455912420055  นายยุทธนา ภู่เสม  Mr. Yuttana Phoosem  
465912420058  นายวุฒิพันธ์ น่วมมี  Mr. Wuttipan Nuammee  
475912420059  นายหฤษฎ์ หลักแก้ว  Mr. Harit Lukkaew  
485912420060  นายอรุณโรจน์ เอื้ออังกูรขจร  Mr. Arunrote Uaangkulkachon  
495912420061  นายอานนท์ ทรัพย์ทิม  Mr. Arnon Thapthim