มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912417001  นางสาวกนกวรรณ พรเจริญ  Miss Kanokwan Pornjalren  
25912417002  นางสาวกนกวรรณ พรพ่อแก้ว  Miss Kanokwan Pornpokaew  
35912417003  นางสาวกุลจิรา งามสงวน  Miss Kuljira Ngamsanguan  
45912417004  นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาวเวียง  Miss Julalak Chawwaing  
55912417005  นางสาวจูน่า คามะตะ  Miss Juna Kamata  
65912417007  นางสาวชุติมณฑน์ สังข์ศรีอินทร์  Miss Chutimon Sangsri-In  
75912417008  นางสาวฐิติกา ตาปิ๋วเครือ  Miss Thitika Tapiwkrue  
85912417009  นางสาวณัฎฐณิชา ดวงแก้ว  Miss Nattanicha Duangkaew  
95912417011  นางสาวณัฐนรี สุขใย  Miss Nutnaree Sukyai  
105912417013  นางสาวธนวรรณ ศรีลำ  Miss Thanawan Srilum  
115912417014  นางสาวธนัชพร มั่นเมือง  Miss Thanatchaporn Munmuang  
125912417015  นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์  Miss Thanitha Suphalak  
135912417018  นางสาวบุญญารัตน์ เทนุรักษ์  Miss Bunyarat Tenurak  
145912417019  นางสาวปติญญา พิริยะ  Miss Patinya Piriya  
155912417022  นางสาวพรพิมล โตมา  Miss Pronpimon Toma  
165912417023  นางสาวภควรรณ อัตตพรต  Miss Pakawan Attaprot  
175912417024  นางสาวภัทรวรินทร์ ภู่กลาง  Miss Phattarawarin Phooklang  
185912417026  นางสาวรักษิณา ภูท้วม  Miss Raksina Phuthuam  
195912417028  นางสาววนิดา แสงรัตน์  Miss Wanida Saengrat  
205912417029  นางสาววรนารี ทองสมบุญ  Miss Woranaree Thongsomboon  
215912417030  นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด  Miss Wichayaporn Aiamsaart  
225912417031  นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมา  Miss Sirilak Phromma  
235912417032  นางสาวสุกัญญา เมืองชัย  Miss Sukanya Meaungchai  
245912417033  นางสาวสุนิษา ตั๋นแก้ว  Miss Sunisa Tunkaew  
255912417034  นางสาวสุพิชชา สิตานนท์  Miss Supitcha Sitanon  
265912417035  นางสาวสุวรรณดี อุ่นเต่า  Miss Suwandee Ountao  
275912417036  นางสาวเสาว์ศิริ จันทร์ศรีเผือก  Miss Saosiri Chansiphuak  
285912417037  นางสาวอรวี แสงสังข์  Miss Aorawee Saengsang  
295912417038  นางสาวอรสา ยานะฟั่น  Miss Orasa Yanafan  
305912417039  นายจักรพงศ์ บงการณ์  Mr. Jackrapong Bongkan  
315912417040  นายปฐพล อ่อนศรี  Mr. Pathapol Onsri  
325912417041  นายวาคมน์ เหมบุรุษ  Mr. Wakom Hemburut  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912417042  นายศิริศักดิ์ วงรอด  Mr. Sirisak Wongrod  
345912417043  นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย  Mr. Supaloek Tantiumnuay  
355912417044  นายสุรพล จันทะวง  Mr. Surapon Jantawong  
365912417046  นายเอกพจน์ พรมมาวัน  Mr. Ekkapot Prommawan