มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912208001  นางสาวกนกวรรณ ดาบาง  Miss Kanokwan Dabang  
25912208002  นางสาวกมลวรรณ ไทยสา  Miss Kamonwan Thaisa  
35912208003  นางสาวกรกนก จิระนุวงษ์  Miss Kornkanok Jiranuwong  
45912208004  นางสาวกัญญารัตน์ ทำมะณี  Miss Kunyarut Thammanee  
55912208006  นางสาวจุฑาทิพย์ ทับชู  Miss Chuthathip Thabchu  
65912208007  นางสาวจุฑามาศ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Jutarmat Sakjaroenchaiyakul  
75912208008  นางสาวจุราภรณ์ เณธิชัย  Miss Juraporn Nathichai  
85912208009  นางสาวชนกนาถ อ่ำบุญ  Miss Chanoknat Umboon  
95912208010  นางสาวษิรดา เรืองธนัตกุล  Miss Sirada Rueangthanatkul  
105912208011  นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์  Miss Nattakan Matupoj  
115912208012  นางสาวณัฐธิดา จังพันธุ์  Miss Natthida Jangpan  
125912208013  นางสาวณัฐภรณ์ คชนิล  Miss Nattaporn Kochanin  
135912208014  นางสาวตะวัน ไหวมาก  Miss Tawan Waimak  
145912208015  นางสาวธัญญารัตน์ ปักดำ  Miss Tnanyarat Pakdam  
155912208016  นางสาวนาตยา แสงสว่าง  Miss Nattaya Saengsawng  
165912208017  นางสาวปทิตตา แท่นทอง  Miss Patita Thanthong  
175912208018  นางสาวปิยาภรณ์ นวาวัตน์  Miss Piyaporn Navavat  
185912208019  นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง  Miss Pimprapa Onming  
195912208020  นางสาวภัทราพร เผื่อนวงษ์  Miss Phattraporn Phuanwong  
205912208021  นางสาวมินตรา ศรีบุญเรือง  Miss Mintra Sibunruang  
215912208022  นางสาวยุวดี การุญบริรักษ์  Miss Yuwadee Karoonborerak  
225912208023  นางสาวลลิตา อ่อนโยนสกุลณี  Miss Lalita On-Yonsakunnee  
235912208024  นางสาววัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Wanpanl Sakcharoenchalkun  
245912208025  นางสาววิจิตรา เอี่ยมสาย  Miss Wichittra Iamsai  
255912208026  นางสาววิภาวดี สนสาย  Miss Wipawadee Sonsai  
265912208027  นางสาววิรัญญา พูลทอง  Miss Wiranya Phoolthong  
275912208028  นางสาวสุจิตรา จันทร์คฤหาสน์  Miss Sujittra Junkaluhad  
285912208029  นางสาวสุชาดา ยิ้มเข็ม  Miss Suchada Yimkhem  
295912208030  นางสาวสุชาดา ศิริพันธ์  Miss Suchada Siriphan  
305912208031  นางสาวอรยา สีล้ง  Miss Oraya Seelong  
315912208032  นางสาวอริสา แซ่ลี  Miss Arisa Saelee  
325912208033  นางสาวอารียา จันทร์แปลก  Miss Arriya Janplak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912208034  นายกษิดิศ แข็งสาริกิจ  Mr. Kasidis Khangsarikit  
345912208035  นายธนิก กันแตง  Mr. Tanik Guntang  
355912208037  นายธวัตชัย มั่นเมือง  Mr. Thawatchai Manmueag  
365912208038  นายวทัญญู กองเกตุ  Mr. Watanyu Kongket  
375912208039  นายวันชาติ สุขทั่ง  Mr. Wanchart Sukthang  
385912208040  นายวีรภัทร บุญผ่อง  Mr. Weeraphat Boupong  
395912208041  นายศุทธวีร์ หมื่นจินะ  Mr. Suttawee Meaunjina