มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912208042  นางสาวกัญญารัตน์ กล่ำเชย  Miss Kanyarat Klamchey  
25912208044  นางสาวเกตวรี บุตรน้ำเพชร  Miss Ketwaree Butnamphet  
35912208045  นางสาวจินตนา แซ่หลอ  Miss Jintana Saeloa  
45912208047  นางสาวณัฐวดี พุฒหยวก  Miss Nattavadee Putyuak  
55912208049  นางสาวตวงรัตน์ คำสอาด  Miss Tuangrat Kamsaat  
65912208050  นางสาวนันท์ชพร สาดอ่ำ  Miss Nanchporn Satam  
75912208051  นางสาวนันท์ยาภรณ์ เมืองแดง  Miss Nanyaporn Mueangdaeng  
85912208052  นางสาวบัณฑิตา ทับทิมเพชรางกูล  Miss Bantita Tubtimpechranggul  
95912208053  นางสาวปภาวรินท์ หนูฉิม  Miss Phapawarin Noochim  
105912208055  นางสาวพรทิพย์ เดโชเม็ง  Miss Pornthip Dechomeng  
115912208056  นางสาวพิมพ์วิภา ทะนันชัย  Miss Pimwapa Thananchi  
125912208057  นางสาวพิไลลักษณ์ ปันเทียม  Miss Pilailuk Panthiam  
135912208058  นางสาวพิศุทธ์ พรมสมบูรณ์  Miss Phisut Phromsombun  
145912208059  นางสาวแพรทอง เย็นใจ  Miss Paethong Yanjai  
155912208060  นางสาวรักษิณา สีลาจันทร์  Miss Raksina Seelachan  
165912208061  นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ  Miss Rungarun Changbun  
175912208062  นางสาววรรณิสา สุดวังยาง  Miss Wannisa Sutwangyang  
185912208063  นางสาวศศินา วรขันธ์  Miss Sasina Worakhan  
195912208064  นางสาวศุภศิริ พูลอนันต์  Miss Suphasiri Punanan  
205912208065  นางสาวสุกัญญา ไทรนนทรีย์  Miss Sukanay Sainonsee  
215912208066  นางสาวสุดารัตน์ เนยสูงเนิน  Miss Sudarat Noeisungnoen  
225912208067  นางสาวสุธิดา แก้วกัลยา  Miss Sutida Kaewkallaya  
235912208068  นางสาวสุวรรณา บุญธรรม  Miss Suwanna Buntham  
245912208069  นางสาวหนึ่งฤทัย จอมทอง  Miss Nuengruethai Chonthong  
255912208070  นางสาวอนุสรา อานูน  Miss Anutsara Arnun  
265912208072  นางสาวอัญชรีย์ มีแดนไผ่  Miss Ancharee Meedanpai  
275912208073  นางสาวอารยา พรานเสือ  Miss Arraya Pransua  
285912208074  นางสาวอารีย์ โฉมวานิช  Miss Aree Chomwanich  
295912208075  นางสาวอารียา ใจโฮ้งลำ  Miss Areeya Jaihonglum  
305912208078  นายฐิติวุฒิ ชีโสตร์  Mr. Titiwut Shesot  
315912208079  นายธนายุทธ เรือนก้อน  Mr. Thanayut Rueankon  
325912208080  นายธีรวุฒิ ภูมิชูชิด  Mr. Theerawut Phomchuchit  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912208081  นายพัฒน์ธนรัฐ อัครแก้วเพชร  Mr. Phattanarat Akkarakaewphet  
345912208082  นายสามารถ บัวมาก  Mr. Samart Buamak