มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407001  นางสาวกนกกานต์ เอี่ยมฤดี  Miss Kanokkan Eamrudee  
25912407003  นางสาวกานต์มณี เพชร์เรือง  Miss Kanmanee Phetreang  
35912407004  นางสาวเกษสิรินทร์ หมีดง  Miss Ketsirin Meedong  
45912407005  นางสาวชลชนก เขียวทอง  Miss Chonchanok Khiaothong  
55912407006  นางสาวฑิมพิกา จำปาหอม  Miss Thimphika Jumparhom  
65912407007  นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร  Miss Buppha Pumitaworn  
75912407008  นางสาวณัฐวรา นวลคำ  Miss Natwara Nualkham  
85912407009  นางสาวธนันญา จินาพันธ์  Miss Tananya Jianpan  
95912407010  นางสาวธนิตา อ่อนคง  Miss Thanita Onkong  
105912407012  นางสาวนพวรรณ เขียวแก้ว  Miss Noppawan Kiawkhaw  
115912407014  นางสาวนารีรัตน์ จิ๋วพุ่ม  Miss Nareerat Jiwpum  
125912407015  นางสาวนิลยา นิวาเก้า  Miss Ninlaya Niwakao  
135912407016  นางสาวนุชนาถ เนียมเปรม  Miss Nuchanat Niamperm  
145912407017  นางสาวเบญจมาศ เรือนเพ็ชร  Miss Benjamard Reanpet  
155912407018  นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม  Miss Ponchanok Poonperm  
165912407019  นางสาวพรสวรรค์ ภูษาธร  Miss Pornsawan Poonsawan  
175912407020  นางสาวภัทรวรรณ คำหา  Miss Pattalawun Khamha  
185912407022  นางสาวลัดดาวัลย์ สถาพรพิทักษ์ชัย  Miss Laddawan Satapornpitukchai  
195912407023  นางสาวศศิธร ครุธสาย  Miss Sasithon Khutsai  
205912407024  นางสาวสโรชา จิราพงษ์  Miss Sarocha Jiraphong  
215912407025  นางสาวสุนิตา ธูปหอม  Miss Sunita Thuphom  
225912407026  นางสาวสุนิสา บุตรฉิม  Miss Sunisa Butchim  
235912407027  นางสาวสุพรรษา นนทะโคตร  Miss Supansa Nontakot  
245912407028  นางสาวเสาวลักษณ์ อินเมฆ  Miss Saowalak Inmek  
255912407029  นางสาวอรปรียา สัพวะ  Miss Onpreeya Sabphawa  
265912407030  นายจารุเดช เล็กชม  Mr. Charudet Lekchom  
275912407031  นายฐิระวัฒน์ แจ่มอยู่  Mr. Teerawat Chaemyoo  
285912407032  นายณัฐดนัย นวนเกิด  Mr. Natdanai Nuankoed  
295912407033  นายณัฐพงศ์ พงษ์ปรีชา  Mr. Nattapong Pongpreecha  
305912407036  นายธัญนพ นันทะดี  Mr. Thanyanop Nanthadl  
315912407039  นายพิชยา ดวงรกดก  Mr. Phitchaya Dongrokdok  
325912407040  นายภานุทัศน์ ทับทิม  Mr. Panuthud Thubtim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912407041  นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก  Mr. Ratchanon Panpuk  
345912407044  นายวัชรากร จอมพล  Mr. Watcharakorn Chomphon  
355912407046  นายวันพิทักษ์ เกิดชื่น  Mr. Wanpitak Keadchean  
365912407047  นายสุภาณุวิชญ์ คุ้มคำ  Mr. Supanuwitch Kumkam  
375912407048  นายศิวนาถ ศรีสวัสดิ์  Mr. Siwanat Srisawat  
385912407049  นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์  Mr. Anurak Phetcharat  
395912407050  นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง  Mr. Anuwat Phimnontong  
405912407051  นายอภิสิทธิ์ วิเศษ  Mr. Aphisit Viset  
415912407155  นายนิมิต ขุนพิลึก  Mr.Nimit Khunphiluek  
425912407156  นายวัชรากร ทองรอด  Mr.Tcharakorn Thongrod