มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407052  นางสาวกัญญาลักษณ์ ทิพวัน  Miss Kanyalak Tippawan  
25912407056  นางสาวชลิตา มอญดี  Miss Chalita Morndee  
35912407057  นางสาวชุติมา นกทอง  Miss Chutima Nokthong  
45912407058  นางสาวณัฎชนน อินทรเนตร  Miss Natchanon Intaranate  
55912407060  นางสาวณัฐพร กรอบทอง  Miss Nattaporn Korbtong  
65912407061  นางสาวณัฐริกา เงี้ยวเกิด  Miss Nattharika Ngeowkerd  
75912407062  นางสาวดารณี มีคุณ  Miss Daranee Meekun  
85912407063  นางสาวถิรมน น้ำหล่าย  Miss Teramon Namlai  
95912407064  นางสาวทิพย์วัลย์ พันมา  Miss Tippawan Panma  
105912407065  นางสาวนิรชา วงค์บาง  Miss Niracha Wongbang  
115912407067  นางสาววาริธร ลิ้นทอง  Miss Warithon Linthong  
125912407068  นางสาวภีระติ เหมพรม  Miss Peerati Hemprom  
135912407069  นางสาวรวินท์นิภา สอนท่าโก  Miss Rawinnipa Sontago  
145912407070  นางสาวรัตน์ตะวัน อยู่โต  Miss Rattawan Yoo-To  
155912407071  นางสาวราตรี มีปิ่น  Miss Ratree Meepin  
165912407072  นางสาววสุธิดา ทับแสง  Miss Wasutida Thapsang  
175912407074  นางสาววิภารัตน์ โสระมัย  Miss Wiparat Soramai  
185912407075  นางสาววิไลวรรณ ดอกทับทิม  Miss Wilaiwan Dokthubthim  
195912407076  นางสาวศศิวิมลพัฒน์ หิรัญศิริจันทรา  Miss Sasiwimonphat Hiransirichantha  
205912407077  นางสาวศิริลักษณ์ แดงประเสริฐ  Miss Sirilak Dangprasoet  
215912407078  นางสาวสุดธิฎา ลพคำ  Miss Suthida Lopkham  
225912407079  นางสาวสุภาพร มีดา  Miss Supapon Meda  
235912407080  นายกฤษฎา คำชู  Mr. Kitsada Khamchu  
245912407082  นายกฤษดากร เเก้วเกตุ  Mr. Kidsadakoen Kaeoketu  
255912407083  นายกิตติ ทาโทน  Mr. Kitti Tatone  
265912407084  นายกิตติทัต กิ่งแก้ว  Mr. Kittitat Kingkaew  
275912407086  นายจิรัฎฐ์ ลิมประไพ  Mr. Jirat Limprapai  
285912407087  นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ  Mr. Jirayut Janthanaprasert  
295912407090  นายณัฐนนท์ ดาวลาย  Mr. Natthanon Daolai  
305912407093  นายธีระภัทร เกตุวงค์  Mr. Teerapat Ketwong  
315912407094  นายพิชญุตม์ เด็จใจ  Mr. Phichayut Detjai  
325912407095  นายภานุพันธ์ หอมกระถิน  Mr. Phanuphan Homkothin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912407096  นายเมธา พยาวัง  Mr. Metha Payawang  
345912407098  นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน  Mr. Viwat Wangueaattachon  
355912407099  นายศุภกร วุฒิสารเจริญ  Mr. Supakorn Wuttisanjareoun  
365912407100  นายสุขจิต รักษ์ธนบดี  Mr. Sukajit Raktanabodee  
375912407101  นายอภิวัฒน์ คมขำ  Mr. Apiwat Komkham  
385912407154  นางสาวสุนิษา นนทชัย  Miss Sunisa Nontachai  
395912407157  นายชัยรัช มณีทัศน์  Mr. Chairat Maneetat