มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407103  นางสาวกมลทิพย์ ด้วงชื่น  Miss Kamonthip Duangcheun  
25912407104  นางสาวกาญจนา เครือปาน  Miss Kanjana Kruepan  
35912407105  นางสาวจรูญลักษณ์ ทองคำ  Miss Jaroonlak Thongkam  
45912407106  นางสาวชลธิชา บำเรอ  Miss Chonticha Bumroe  
55912407107  นางสาวณัฐธิดา แก้วณรงค์  Miss Nattida Kaewnarong  
65912407108  นางสาวทัศชรียา งอกผล  Miss Thatchariya Ngogpon  
75912407109  นางสาวธนพร เนียมถนอม  Miss Thanaporn Naimthanom  
85912407110  นางสาวน้ำผึ้ง ดี  Miss Nampung Dee  
95912407111  นางสาวนิศารัตน์ ถึงพร  Miss Nisarat Thuengporn  
105912407112  นางสาวบัณฑิตา มุ่งดี  Miss Banthita Mungdee  
115912407114  นางสาวปัทมาภรณ์ หงษ์ภูธร  Miss Pattamapon Hongphuthon  
125912407115  นางสาวปาริฉัตร มากลั่น  Miss Parichat Mhakan  
135912407116  นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์  Miss Panapat Santapong  
145912407117  นางสาวพัชรพร อารินทร์  Miss Phatcharaporn Arrin  
155912407118  นางสาวเพ็ญนภา หลำพรม  Miss Pennapa Lamprom  
165912407119  นางสาววชิรภรณ์ เวชสุวรรณ  Miss Wachiraphon Wechsuwan  
175912407120  นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย  Miss Sasithorn Pojui  
185912407122  นางสาวศุภวราลักษณ์ รุ่นแรก  Miss Supawaralak Roonraek  
195912407123  นางสาวสมฤทัย ขาวพรม  Miss Somruthai Khowprom  
205912407124  นางสาวสุกานดา ไผ่เรือง  Miss Sukanda Phairueng  
215912407125  นางสาวสุธาวรรณ เขียวมงคล  Miss Sutawan Kheawmongkol  
225912407126  นางสาวสุภาพร หลำน้อย  Miss Supaporn Lumnoi  
235912407127  นางสาวอาระยา พันธุ์พิชัย  Miss Araya Phanpichai  
245912407128  นางสาวอาริสา ยอดสิงห์ชัย  Miss Arisa Yodsingchai  
255912407129  นายกิตินันต์ หนุนนาค  Mr. Kitinan Nunnak  
265912407132  นายเจนณรงค์ สุทธิสาร  Mr. Channrong Suttisan  
275912407133  นายฉกาจ สองธานี  Mr. Chakat Songthanee  
285912407134  นายณัฐภัทร น้อยเขียว  Mr. Nattapat Noikiow  
295912407136  นายดนุพล เอี่ยมสุภาษิต  Mr. Danuphon Aiamsupasit  
305912407137  นายธนวัฒน์ ฉิมนาค  Mr. Thanawat Chimnak  
315912407138  นายธนิต จีนปั้น  Mr. Thanit Chinpan  
325912407139  นายปรียะชาติ รอดโม  Mr. Preeyachrat Rodmo  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912407140  นายปุณยวัจน์ ปานสว่าง  Mr. Punyawat Pansawang  
345912407141  นายพิชญานิน หนองหลวง  Mr. Pihtchayanin Nongluang  
355912407142  นายพีรเดช ทองมั่ง  Mr. Peeradet Tongmang  
365912407144  นายเมธาวี เกิดเชื้อ  Mr. Metawee Koedchua  
375912407145  นายยุทธเดชา อินทรทัต  Mr. Yutthadecha Inthorathat  
385912407147  นายวสันต์ ยรรยง  Mr. Wasan Yanyong  
395912407149  นายศิรัชพล เตรนะกาโย  Mr. Siratchapon Trenakyo  
405912407150  นายสาธิต ทับคล้าย  Mr. Sathit Thapkhlai  
415912407151  นายสุรวุฒิ คังคายะ  Mr. Surawut Kangkaya  
425912407153  นายปรีชา ชนะขันธ์  Mr. Preecha Chanakan