มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912418001  นางสาวกนิษฐา รอดเป้า  Miss Kanittha Rodpow  
25912418002  นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด  Miss Kanyarat Kaeokamnoed  
35912418003  นางสาวกัณฐิกา เลือดนักรบ  Miss Kanthika Leandnakrob  
45912418004  นางสาวกานต์ธีรา จางตระกูล  Miss Kanteera Changtrakool  
55912418005  นางสาวกุลศรม์ เวชกุล  Miss Kullasorn Wetchakul  
65912418006  นางสาวเกศินี แก้วนิล  Miss Kesinee Keawnil  
75912418007  นางสาวขัตติยาภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์  Miss Kattiyapron Eamsawat  
85912418008  นางสาวจารุวรรณ ทองโส  Miss Jaruwan Thongso  
95912418009  นางสาวชนนิกานต์ โฉมงาม  Miss Chonnikan Chamngam  
105912418010  นางสาวชนนิกานต์ ราชคม  Miss Chonnikarn Radchakom  
115912418011  นางสาวชุติกาญจน์ แดนเมือง  Miss Chutikarn Daenmuang  
125912418012  นางสาวซารีนา นูซา  Miss Sareena Nusa  
135912418013  นางสาวฐิติญาภา จิตสว่าง  Miss Thitiyapha Chitsawang  
145912418014  นางสาวดวงนภา ขุมเพชร  Miss Duangnapa Khumpet  
155912418015  นางสาวทักษพร แก้วพูลศรี  Miss Tuksaporn Kaewpoolsri  
165912418016  นางสาวทักษพร แสงพันธ์  Miss Taksaporn Sangpunt  
175912418017  นางสาวธนัชชา พรวรรณเพ็ญ  Miss Thanutcha Phonwanphen  
185912418018  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเกษม  Miss Tanyalak Sukkasem  
195912418019  นางสาวนภัสวรรณ เจ๊กพ่วง  Miss Naphatsawan Jekphong  
205912418020  นางสาวนิธิกานต์ ขำสว่าง  Miss Nitigan Khamsawang  
215912418021  นางสาวนิสิต เมฆแจ้ง  Miss Nisit Mekjang  
225912418022  นางสาวเบ็ญจรัตน์ ไผ่งาม  Miss Benjarut Pai-Mang  
235912418023  นางสาวเบญจวรรณ แออัด  Miss Banjawan Ae-Oud  
245912418024  นางสาวปนัดดา คำหยุย  Miss Pandda Khumyui  
255912418026  นางสาวพงศ์สุภา ธนะมั่น  Miss Pongsupha Thanamun  
265912418027  นางสาวพรชนก คำทองคำ  Miss Pronchanok Komthongkom  
275912418028  นางสาวพรธีรา เรืองขจร  Miss Phonthira Raungkajon  
285912418029  นางสาวพรวิไล ผาวันดี  Miss Pornwilai Pawandee  
295912418030  นางสาวพัชจีรา จันทร์ทอง  Miss Patjira Chanthong  
305912418031  นางสาวเพ็ญพิชชา พรมแตง  Miss Penpichcha Promtang  
315912418032  นางสาวมณทาทิพย์ กันศิริ  Miss Montatip Gansiri  
325912418033  นางสาวมลิวรรณ บัวหอม  Miss Maliwan Buahom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912418034  นางสาวมลิวัลย์ ใยระย้า  Miss Mariwan Yaira  
345912418035  นางสาวรสสุคนธ์ นาขุม  Miss Rossukon Nakhum  
355912418036  นางสาวลลนา ปิงเมือง  Miss Lalana Pingmuang  
365912418037  นางสาววนาลี ลี้สกุล  Miss Wanalee Leesakun  
375912418038  นางสาววรดา แย้มนัดดา  Miss Worada Yamnadda  
385912418039  นางสาววรพรรณ โพธิ์บาทะ  Miss Woraphan Phobata  
395912418040  นางสาววราพร ยอดพันธ์  Miss Warapovn Yodpan  
405912418041  นางสาววริศรา จันทร์เหลือง  Miss Varitsara Chanlueang  
415912418042  นางสาววาสนา เงินนา  Miss Wassana Ngernna  
425912418043  นางสาววิชญาพร ขันทอง  Miss Wichayaporn Kantong  
435912418044  นางสาววินิตา แตงน้อย  Miss Vinita Tangnoy  
445912418045  นางสาวสริตา บัวดี  Miss Sarita Buadee  
455912418046  นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง  Miss Sudarat Monkhong  
465912418048  นางสาวสุภัชชา โพธิ์งาม  Miss Supatcha Pho-Ngam  
475912418049  นางสาวโสรญา จันทิมา  Miss Soraya Jantima  
485912418051  นางสาวหนึ่งฤทัย แสงหิรัญ  Miss Nuengruethai Sanghiran  
495912418052  นางสาวอนุช สุวรรณเชษฐ์  Miss Anut Suwannachet  
505912418053  นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ  Miss Arpaphat Thanabun  
515912418055  นายญาณะเมธี แสงอ่วม  Mr. Yanamethe Sangaum  
525912418056  นายตันติกร ดิษเทศ  Mr. Tantikorn Dettes  
535912418057  นายเทพเทวิน บุญคุ้ม  Mr. Thepthewin Boonkhum  
545912418058  นายธวัชชัย ทับใหญ่  Mr. Thawachai Thapyai