มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912416002  นางสาวชนกนันท์ สุริยวงค์  Miss Chanoknun Suriyawong  
25912416004  นางสาวชิดชนก เจ้าเจ็ด  Miss Chidchanok Jaojed  
35912416006  นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด  Miss Nattawipa Boonkerd  
45912416008  นางสาวดลชา นุชศาสตร์  Miss Donlacha Nutsart  
55912416009  นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน  Miss Taksina Ritson  
65912416011  นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณ  Miss Thamonwan Sangsuwan  
75912416012  นางสาวธันยธร ธรรมเนียมใหม่  Miss Thanyathon Tamniammai  
85912416013  นางสาวธันยพร มูลชาติ  Miss Thanyaporn Moonchat  
95912416014  นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น  Miss Narintip Sukjaichun  
105912416015  นางสาวนฤมล แมลงภู่  Miss Naruemon Malaengpoo  
115912416016  นางสาวนลินาสน์ คล่ำคง  Miss Nalinas Klamkong  
125912416017  นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  Miss Nuchchanad Pannaeb  
135912416018  นางสาวบุญญรัตน์ จันทร์หอม  Miss Boonyarat Janhom  
145912416020  นางสาวพัชราภา สิงหะ  Miss Patcharapa Singha  
155912416023  นางสาวมลรัตน์ พลายวาส  Miss Monrat Playwas  
165912416027  นางสาวศรัญยา แก้วมาก  Miss Saranya Kaewmak  
175912416030  นางสาวโศรญา สิงห์สอาด  Miss Soraya Singsa-ard  
185912416031  นางสาวสอนรัก ทิมเถื่อน  Miss Sornrak Timthuen  
195912416033  นางสาวสุทธิกานต์ บ่องเขาย้อย  Miss Suttikan Bongkhaoyoi  
205912416038  นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา  Miss Hadkaew Hongboopa  
215912416040  นางสาวอวัศยา เอี่ยมสาย  Miss Awatsaya Iamsai  
225912416041  นายกวิน อินสาคำ  Mr.Kawin Insakham  
235912416042  นายชัยธวัช หวั่นแสง  Mr. Chaitawat Wansang  
245912416043  นายธนนท์ ไทยมณี  Mr. Thanon Thaimanee  
255912416045  นายปัญญา แซ่หยาง  Mr. Panya Saeyang  
265912416046  นายอนุศิษฏ์ สุขเจริญ  Mr. Anusit Sukcharoen  
275912416047  นายนรุตม์ชัย ใจตุ่น  Mr. Narutchai Jaitoon