มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912415001  นางสาวขวัญเนตร ทุมมี  Miss Khwannat Tummee  
25912415002  นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย  Miss Jeerawan Naumthai  
35912415003  นางสาวจุฑาทิพย์ มหายนต์  Miss Juthathip Mahayon  
45912415004  นางสาวเจนจิรา นุชรอด  Miss Janejira Nuchrod  
55912415005  นางสาวชลนิชา แสงสว่าง  Miss Chonnicha Saengsawang  
65912415006  นางสาวชาลิสา อ่อนพุ่ม  Miss Charisa Onphum  
75912415007  นางสาวณฐริกา แจ่มใส  Miss Nattarika Jamsai  
85912415008  นางสาวณัฐริกา อ่อนศรี  Miss Nathririka Onsri  
95912415009  นางสาวณัฐริยา เพ็ชร์วงษ์  Miss Natthariya Phetwong  
105912415010  นางสาวทิพวรรณ ผัดอ่อนอ้าย  Miss Thippawan Phatonai  
115912415011  นางสาวธัญญาศิริ เต็มวัน  Miss Thanyasiri Temwan  
125912415013  นางสาวนิสา ภูมิคอนสาร  Miss Nisa Phoomconsan  
135912415014  นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา  Miss Piroonporn Aiykulna  
145912415015  นางสาวรตินันทน์ แสนคำหล้า  Miss Ratinan Sankamla  
155912415016  นางสาววรรณพา พันธุ์แตง  Miss Wannapa Puntang  
165912415017  นางสาวสิริลักษณ์ เสือสี  Miss Sirilak Suesee  
175912415018  นางสาวสุธิดา ศีละมัย  Miss Suthida Seelamai  
185912415019  นางสาวอารียา เกตุโพธิ์  Miss Areeya Ketpo  
195912415020  นายชยพัทร์ โพธิ์เงิน  Mr. Chayaphat Phongern  
205912415021  นายปฏิพัทธ์ เพ็ชรจันทร์  Mr. Patiphat Phetchen  
215912415022  นายวรวิบูล อินทรนวล  Mr. Worawibun Ainnual  
225912415023  นายอาทิตย์ ดำมินเศก  Mr. Artit Damminsek  
235912415024  นางสาวชนกนันท์ รุ่งฉัตร  Miss Chanoknan Rungchat  
245912415025  นายต่อลาภ ตันอิน  Mr.Tolap Tan-in