มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912607001  นางสาวกมลวรรณ งามทวี  Miss Kamonwan Ngamtawee  
25912607002  นางสาวกัณฐิกา จันทร์แจ่ม  Miss Kunthika Chanchem  
35912607003  นางสาวกุลนิดา ไถหว่าน  Miss Koonnida Thaiwan  
45912607004  นางสาวญานิศา คนไว  Miss Yanisa Konwai  
55912607005  นางสาวณีรนุช วันเพิ่ม  Miss Neeranut Wanperm  
65912607007  นางสาวนภัสนันท์ แก้วเคน  Miss Napassanunt Kaewkhen  
75912607008  นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุล  Miss Panita Thananuwattanakul  
85912607009  นางสาวพรสวรรค์ คำโรย  Miss Pornsawan Kumroi  
95912607010  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราณีดุจศรี  Miss Penpisut Praneedutsri  
105912607012  นางสาววรรณพร พุทธรักษา  Miss Wannapron Phuttharuksa  
115912607013  นางสาววรัญญา มีไชยโย  Miss Waranya Meechaiyo  
125912607014  นางสาววาสนา ฉายกล้าหาญ  Miss Watsana Chyklahan  
135912607016  นางสาวศิริวรรณ การะภักดี  Miss Siriwan Karapakdee  
145912607018  นางสาวศิริเอเชีย แก้วตา  Miss Siriasia Keawta  
155912607019  นางสาวสุธาสินี กลิ่นกรุด  Miss Suthasinee Klinkrud  
165912607020  นางสาวสุนิษา วงศ์ตาผา  Miss Sunisa Wongtapha  
175912607021  นางสาวสุพิชญาดา สุขสำราญ  Miss Shuphichayada Suksamran  
185912607022  นายเชิดศักดิ์ สีบัวตา  Mr. Choedsak Sibuata  
195912607023  นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุล  Mr. Thanaphat Thananuwattanakul  
205912607024  นายธีรดนย์ จูห้อง  Mr. Teeradon Juhong  
215912607026  นายศักดิ์ชัย สังข์ทอง  Mr. Sakchai Sangthong  
225912607027  นายศุภวิชญ์ ปานสมบัติ  Mr. Supawit Pansombat  
235912607028  นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์  Mr. Sanhapap Dungarthit