มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912607029  นางสาวกรรณิกา มาสะอาด  Miss Kannika Masa-Ard  
25912607032  นางสาวญาณัจฉรา มาเขียว  Miss Yanagchara Makheaw  
35912607033  นางสาวดาริณี มามี  Miss Dalinee Mamee  
45912607034  นางสาวทิพรดา ทิวารัตน์  Miss Tiprada Tiwarat  
55912607035  นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี  Miss Titisuda Tunglee  
65912607036  นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบ  Miss Pantita Timklip  
75912607037  นางสาวปาริชาติ ฉิมเกตุ  Miss Parichat Chimket  
85912607038  นางสาวปาริชาติ สินยอด  Miss Parichat Sinyod  
95912607039  นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์  Miss Pongumpai Chardpot  
105912607040  นางสาวพชิรารัชต์ พชรชัยพงศ์  Miss Pachirarat Patcharachaipong  
115912607042  นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย  Miss Chattreenaphat Sittiwichai  
125912607043  นางสาวมนัญญา เอกภาพันธ์  Miss Mananya Aekpapan  
135912607044  นางสาวลลิตา หน่อท้าว  Miss Laita Notow  
145912607045  นางสาววัชราภรณ์ กางกรณ์  Miss Watcharaporn Kangkorn  
155912607046  นางสาวศลิษา ศรีศักรภพน์  Miss Salisa Srisakkaphob  
165912607047  นางสาวสมัชญา เชื้อเจริญ  Miss Samatchaya Chueacharoen  
175912607048  นางสาวสวนีย์ สังคง  Miss Sawanee Sungkong  
185912607049  นางสาวอาทิยา สีหะวงษ์  Miss Artiya Seehawong  
195912607050  นายกวิสราภา สุวรรณไพรัตน์  Mr. Kawisarapha Suwanpairat  
205912607051  นายเชษฐกิตติ์ ทุนมาก  Mr. Chetakit Toonmuk  
215912607053  นายตรรญญู ศรีจำเริญ  Mr. Tanyu Srichamreon  
225912607056  นายอนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล  Mr. Anusit Phiboonliatkul  
235912607057  นายกฤตนัย จันทรฤทธิ์  Mr. Krittanai Chanrit