มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912244001  นางสาวชนนิกานต์ พุ่มแก้ว  Miss Chonnikan Phumkaew  
25912244002  นางสาวณัฐมน สอาด  Miss Nattamon Saart  
35912244003  นางสาวณัฐรินทร์ยา ปาเมืองมูล  Miss Nuttharinya Pamuangmoon  
45912244004  นางสาวดารารัตน์ ดีมากมี  Miss Dararuth Deemakmee  
55912244005  นางสาวธมนวรรณ แย้มปั้น  Miss Thamonwan Yeampun  
65912244007  นางสาวพลอยชนก ทรงคัชชะ  Miss Ploychanok Songkutcha  
75912244008  นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์ชัย  Miss Radchadaporn Phochai  
85912244009  นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขำ  Miss Rungarun Chankham  
95912244010  นางสาววิยะดา สุดแก้ว  Miss Wiyada Sudkaew  
105912244011  นางสาวศุภนิดา บุญคง  Miss Suphanida Boonkong  
115912244012  นางสาวสิริลักษณ์ สมัครการ  Miss Sirilak Samakkan  
125912244013  นางสาวสุวะรี เณรเทพี  Miss Suvaree Nentephee  
135912244015  นายกิตติชัย แสงรัตน์  Mr. Kittichai Saengrat  
145912244016  นายจิตรกร สุขาภิรมย์  Mr. Jitakorn Sukapirom  
155912244019  นายถิรวัฒน์ ดอนดาไพร  Mr. Thirawat Dondaphai  
165912244021  นายธนวัฒน์ เทศทอง  Mr. Thanawat Tedthong  
175912244022  นายธีรภัทร กองแก้ว  Mr. Theeraphat Kongkaew  
185912244025  นายพงศกร สุขใส  Mr. Phongsakon Suksai  
195912244027  นายวัชรพงษ์ รักธรรม  Mr. Watcharapong Ruktam  
205912244029  นายศรวัส เถื่อนคุ้ม  Mr. Sorawas Thuankhoom  
215912244030  นายศุภมิตร อยู่เกตุ  Mr. Supamit Yuket  
225912244031  นายหิรัญญวุฒิ หอกุล  Mr. Hiranyawut Horkun  
235912244032  นายอนุสรณ์ จันทร์ขอม  Mr. Anusorn Jankhom  
245912244033  นายอภิรัตน์ นาคทอง  Mr. Apirat Naktong  
255912244034  นายอรรถพล สิงห์น้อย  Mr. Authapon Singnoy  
265912244036  นายอิทธิกร ศิริวัฒน์  Mr. Ittikorn Siriwat