มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912244037  นางสาวกมลพรรณ บัวนวล  Miss Kamonpan Buanuan  
25912244038  นางสาวกาญจนา โพธิ์สะวัง  Miss Kanjana Posawang  
35912244039  นางสาวจีราวรรณ เวชสุกรรม  Miss Jeerawan Vachsukam  
45912244040  นางสาวฉัตรสุดา ราชเสนา  Miss Chatsuda Rachsana  
55912244042  นางสาวธัญญาเนตร คำวงษ์วาลย์  Miss Thanyanet Kamwongwan  
65912244044  นางสาวมัลลิกา แก่นจันทร์  Miss Manlika Kanchan  
75912244045  นางสาววรนุช ปานมงคล  Miss Waranut Panmongkhol  
85912244046  นางสาววิชญาดา บุญยืน  Miss Wichayada Boonyuen  
95912244049  นางสาวสุพิชชา กุมภา  Miss Supitcha Kumpa  
105912244050  นางสาวอนิฐิตา ยิ้มปิ่น  Miss Anitita Yimpin  
115912244051  นายคณิศร กอกอง  Mr. Kanisorn Kokong  
125912244052  นายจักรกฤษ เนตรคำ  Mr. Chakkit Netkham  
135912244055  นายณกฤช อรุณรัตน์  Mr. Nakrit Aroonrat  
145912244058  นายดำรงศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr. Damrongsak Bamrungkeeree  
155912244059  นายธนาธิป ขำชัยภูมิ  Mr. Thanatip Khamchiyapum  
165912244060  นายนพรัตน์ อุตมะ  Mr. Nopparat Uttama  
175912244061  นายนันทพงศ์ หน่อทอง  Mr. Nanthaphong Nonthong  
185912244063  นายพีรพล มากดี  Mr. Peerapol Makdee  
195912244064  นายเมธาวี จันทร์เมาลี  Mr. Metavee Chanmaolee  
205912244065  นายศุภกร สงวนศิลป์  Mr. Supakron Sanguansilp  
215912244066  นายสิทธิโชค จิตรบรรจง  Mr. Sitticghoke Jitbanjong  
225912244068  นายสุทธิศักดิ์ นิมานะ  Mr. Suttisak Nimana  
235912244070  นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์  Mr. Anupon Youphun  
245912244071  นายอภิสิทธิ์ สิทธิศักดิ์  Mr. Aphisit Sitthisak  
255912244072  นางสาวพิมพ์วิภา สังฆโต  Miss Pimwipa Shangkato  
265912244073  นางสาวกุลิสรา เลิศรุจิกุล  Miss Kulisara Lertrujikul  
275912244074  นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจี  Mr.Chutipon Piyachenwajee  
285912244075  นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทอง  Miss Phakaporn Posrithong