มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412001  นางสาวกนกกานต์ บุญกอ  Miss Kanokkarn Boonko  
25912412002  นางสาวกัญญารัตน์ บุญมา  Miss Kanyarat Bunma  
35912412003  นางสาวกัลยกร ศรีทอง  Miss Kanlayakorn Sritong  
45912412004  นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียร  Miss Kanungnit Chalassatian  
55912412005  นางสาวชลธิชา เมฆทับ  Miss Chonthicha Mektub  
65912412009  นางสาวนันทนา มั่นคง  Miss Nantana Munkong  
75912412010  นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง  Miss Benjarmaporn Bunkung  
85912412011  นางสาวประภัสสร เทพนาคิน  Miss Prapatsorn Thepnakin  
95912412012  นางสาวปานฝัน สอดเนื่อง  Miss Panfan Sodnuang  
105912412013  นางสาวพนิตพิชา จุลพันธ์  Miss Panitpicha Junlapan  
115912412014  นางสาวภาวิณี เขียวงาม  Miss Phawinee Kewngam  
125912412016  นางสาวมุกดา บังอยู่  Miss Mukda Bungyoo  
135912412017  นางสาววราภรณ์ จันทร์สี  Miss Waraporn Junsee  
145912412018  นางสาวศศิวิมล พิลึก  Miss Sasiwimon Philuek  
155912412019  นางสาวศิรินภา เขียวงาม  Miss Sirinapha Kewngam  
165912412020  นางสาวศิริพร ถนอมพวง  Miss Siriporn Thanomphuang  
175912412023  นางสาวสินีนาฎ ทองดี  Miss Sineenat Thongdee  
185912412024  นางสาวโสรยา สายทอง  Miss Soraya Saythong  
195912412025  นางสาวอริศรา เรือนเพ็ชร  Miss Arissara Ruanped  
205912412026  นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์  Miss Ausa Phansit  
215912412032  นายชนาธิป รวยสันเที๊ยะ  Mr. Chanatipe Ruaysuntei  
225912412033  นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม  Mr. Tarinton Numnim  
235912412036  นายนพรุจน์ อ่อนฉ่ำ  Mr. Nobparud Oncham  
245912412039  นายพีรวัฒน์ คงรอด  Mr. Peerawat Khonglod  
255912412040  นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร  Mr. Puttipong Phakdichit  
265912412042  นายยอดขวัญ วิลาพัง  Mr. Yotkhwan Wilaphang  
275912412043  นายยุทธพงษ์ เนียมหอม  Mr. Yuttapong Neamhom  
285912412045  นายอิศวร นนทะโคตร  Mr. Esuan Nontakote