มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412047  นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือ  Miss Ketsarin Wongkrua  
25912412050  นางสาวณัฐชา ธิดา  Miss Natcha Thida  
35912412052  นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด  Miss Thanyalak Chankhrueakoet  
45912412054  นางสาวประกายดาว วิเชียรแสน  Miss Prakaidao Wicheansan  
55912412055  นางสาวพัชรี แจ่มแก้ว  Miss Phatcharee Jamkaew  
65912412057  นางสาวภาวิณี เนียมดวง  Miss Pavinee Niamduang  
75912412058  นางสาวมาริสา ปั้นสุข  Miss Marisa Phansuk  
85912412059  นางสาวมิณธิรา พริกนาค  Miss Mintira Priknak  
95912412060  นางสาวรัญชนา นนทมาลย์  Miss Runchana Nontamal  
105912412064  นางสาวศิรามณี หย่อนดี  Miss Siramanee Yondee  
115912412065  นางสาวสิริลักษณ์ ธนเจริญพิชิต  Miss Sirilak Thanacharoenphichit  
125912412066  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง  Miss Sudarat Kingthong  
135912412067  นางสาวอรัญญา แปลงไธสงค์  Miss Aranya Plangthaisong  
145912412068  นางสาวอาภัสรา นาคหวัง  Miss Arpassara Nakwang  
155912412070  นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ  Miss Aitchaya Phumtub  
165912412073  นายชุมพร พละกิตติกุล  Mr. Chumpohn Palakittikul  
175912412074  นายโชคชัย สมศรี  Mr. Chokchai Somsri  
185912412076  นายไตรภพ เพ็งนุ่ม  Mr. Triphop Pengnoom  
195912412077  นายทศพร ดวงเดช  Mr. Thotsaporn Duangdet  
205912412078  นายนพดล นิ่มมณี  Mr. Nopphadon Nimmanee  
215912412082  นายวรากร ต๊ะวงษ์  Mr. Warakorn Tawong  
225912412083  นายวิโรจน์ มีกลิ่น  Mr. Virod Meekin  
235912412085  นายศุภโชค เศรษฐ์ธนธัช  Mr. Supachok Sretthanathat  
245912412087  นายสรยุทธ สุภาพจน์  Mr. Sorayut Suphapod  
255912412089  นายสรวิทย์ แซ่ลิ่ม  Mr. Sorawit Saelim  
265912412090  นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์  Mr. Atiwich Thawornwong  
275912412135  นายจิรพงษ์ จูมะโรง  Mr.Jirapong Jumarong