มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412092  นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์  Miss Jitlada Hun-In  
25912412093  นางสาวจีระนันท์ ทองแพง  Miss Cheeranan Thongpaeng  
35912412095  นางสาวฐานภักดิ์ เบญจคุณาพร  Miss Thanaphak Benjakhunaphon  
45912412096  นางสาวฐิตาวรรณ ดีแล้ว  Miss Thitawan Deelaw  
55912412098  นางสาวปัสสนา ดอนไพรกา  Miss Passana Donphraika  
65912412099  นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง  Miss Punyaporn Toynung  
75912412100  นางสาวพรพิมล แสงศรีจันทร์  Miss Phonphimon Sangsrijan  
85912412102  นางสาวเพลินนภา บุญเพ็ชร  Miss Phloennapha Bunphet  
95912412104  นางสาวลักษิกา เสือครุฑ  Miss Laksika Suaekhrut  
105912412106  นางสาวสิณีนารถ โฉมอุปฮาด  Miss Sineenat Chomuppahard  
115912412107  นางสาวสุชาดา เกษาแสง  Miss Suchada Kesasaeng  
125912412108  นางสาวสุฑารา สรรชัยเสริมพร  Miss Sutara Sunchaisermporn  
135912412109  นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี  Miss Sudarat Sudcharee  
145912412110  นางสาวสุนิตรา ค้าขาย  Miss Sunithra Khakhay  
155912412113  นางสาวอภิชญา พิมวงษ์  Miss Apichaya Pimwong  
165912412114  นางสาวอรทัย นุชจุ้ย  Miss Orathai Nuchjuy  
175912412116  นายจิรัฏฐ์ สิงห์ชา  Mr. Jirath Singchar  
185912412117  นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์  Mr. Chayut Suwansin  
195912412121  นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจู  Mr. Natchai Suwanaju  
205912412123  นายณัฐสิทธิ์ รักสุข  Mr. Nadtasid Ruksuk  
215912412126  นายนพดล หล้าป๋า  Mr. Noppadon Lapa  
225912412127  นายนราวิชญ์ พึ่งสลุด  Mr.Naravit Phungsalud  
235912412128  นายปิยโชติ อุดธา  Mr. Piyachot Udtha  
245912412131  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr. Phiriya Sinpreedee  
255912412133  นายวิสันต์ นาคะ  Mr. Wisan Nakha