มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912411001  นายกฤษฎา เเก้วสาตร  Mr. Kissada Kaeosat  
25912411002  นายกิตติภณ กาวีระเต็ม  Mr. Kittipon Kaveetem  
35912411003  นายเกื้ออังกูร จูแจ่ม  Mr. Kue-Angkul Jujam  
45912411004  นายครรชิต ทั่งจันทร์  Mr. Kunchit Thangchan  
55912411005  นายจีรนันท์ รำไพพงศ์  Mr. Jeeranan Ramphaiphong  
65912411007  นายเฉลิมขวัญ ชอนบุรี  Mr. Chalemkhwan Chunburee  
75912411008  นายชยุตม์ ภู่สงค์  Mr. Chayut Pusong  
85912411009  นายณัฐพล เกิดคง  Mr. Nattaphong Koedkhong  
95912411010  นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์  Mr. Nattapat Poompunpaibul  
105912411011  นายดนัย พูลทอง  Mr. Danai Poolthong  
115912411013  นายทักษิณ สุดาจันทร์  Mr. Taksin Sudajan  
125912411014  นายธนภูมิ ขำเส็ง  Mr. Thanapoomkhamseng Khamseng  
135912411015  นายธนากร อินธิจักร  Mr. Thanakorn Inthijak  
145912411017  นายนพรัตน์ ปาระพิมพ์  Mr. Noparat Parapim  
155912411018  นายเนติพร วงษ์ภักดี  Mr. Netiporn Wongpakdee  
165912411019  นายปรินทร์ นาคแว่น  Mr. Parin Nakwean  
175912411020  นายพุทธิกร เจียมสันต์  Mr. Puttikron Jeamsan  
185912411022  นายภูเบศร์ พันธุมจินดา  Mr. Phubet Phanthumjinda  
195912411023  นายมิ่งขวัญ มากจีน  Mr. Mingkhwan Magjeen  
205912411024  นายวิรัตน์ มงคลสุข  Mr. Wirat Mongkolsook  
215912411026  นายสถาปติ โหมดสมพงษ์  Mr. Sathapati Modsompong  
225912411027  นายสานนท์ สุขเหม  Mr. Sanon Sookhem  
235912411029  นายอาทิตย์ นงค์พา  Mr. Athit Nongpa  
245912411030  นายอานนท์ สระทองโสม  Mr. Anon Sathongsom