มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912603001  นางสาวขนิษฐา จันทะคุณ  Miss Khanhittha Chanthakhun  
25912603002  นางสาวจรรยา ธูปกลิ่น  Miss Janya Thupklin  
35912603003  นางสาวจารุวรรรณ ประถมเกตุ  Miss Charuwan Prathomket  
45912603004  นางสาวจิราพร เสาวรส  Miss Jiraporn Saowasos  
55912603005  นางสาวจีระนัน อ่อนใจ  Miss Ceeranun Aonchai  
65912603006  นางสาวชนิสรา โพธิ์คง  Miss Chanitsara Phokhong  
75912603007  นางสาวชิราพร เลิกนุช  Miss Chirapornlerknut Lerknut  
85912603008  นางสาวณัชชา เมฆทับ  Miss Natcha Maktub  
95912603009  นางสาวทัศวรรณ ลายน้ำทอง  Miss Thatsawan Laynamthong  
105912603010  นางสาวธัญลักษณ์ ทองใบ  Miss Tanyaluk Thongbai  
115912603012  นางสาวนิตยา สิงห์ลอ  Miss Nittaya Singlow  
125912603014  นางสาวพรพิมล เพิ่มทรัพย์  Miss Pornpimol Permsab  
135912603016  นางสาวมิลตรา ช่างการ  Miss Mintra Changkan  
145912603018  นางสาววริศรา พะณะงาม  Miss Varitsara Panangam  
155912603019  นางสาววารุณี จันทะคาม  Miss Warunee Jantakam  
165912603020  นางสาวสิริกรณ์ จองคำ  Miss Sirikorn Chongkham  
175912603021  นางสาวสิโรศิณี ศรีเมือง  Miss Sirosinee Srimuang  
185912603022  นางสาวสุชานันท์ ไฝทอง  Miss Suchanan Faithong  
195912603023  นางสาวสุดารัตน์ คุ้มสวัสดิ์  Miss Sudarat Kumsawad  
205912603024  นางสาวสุภาบดี ศุภบดีสกุล  Miss Supabrodee Supabrodeesakul  
215912603025  นางสาวสุมิตรา เจริญผล  Miss Sumittra Charoenphon  
225912603026  นางสาวเสาวลักษณ์ สุขม่วง  Miss Saowalak Sukmuang  
235912603027  นางสาวอรปภา มั่นคง  Miss Onpapha Mankhong  
245912603028  นายกตัญญู คุณานันทศิลป์  Mr. Katanyou Kunanantasil  
255912603029  นายกิตติพิชญ์ มีแสง  Mr. Kittiphit Meesaeng  
265912603032  นายคมสันต์ ท่วมไทย  Mr. Komsan Thoamthail  
275912603033  นายชุติพงษ์ แสงอินทร์  Mr. Chutipong Sang-In  
285912603034  นายธนกาญจน์ สุขพร้อม  Mr. Thanakan Sukphrom  
295912603035  นายธนศักดิ์ ทองเพ็ง  Mr. Thanasak Thongpng  
305912603037  นายนราธิป กลันทปุระ  Mr. Naratip Kalanthapura  
315912603038  นายนลธวัช แสงอรุณ  Mr. Nontawat Sangaroon  
325912603040  นายปาริวัฒน์ จุลโสด  Mr. Pariwat Junlasod  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912603041  นายพงศกร สิงหเดช  Mr. Phongsakorn Singhadet  
345912603042  นายโยธิน แสนคำ  Mr. Yotin Sankum  
355912603043  นายวาทิน เทศทอง  Mr. Wathin Thesthong  
365912603045  นายสิทธิชัย ลำดวน  Mr. Sitthichai Lamduan  
375912603046  นายอรรถชัย แก้วทอง  Mr. Attachai Kaewthong  
385912603047  นายอัจฉริยะ ตรงต่อกิจ  Mr. Atchariya Tongtorkit  
395912603095  นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา  Miss Kusuma Srirattana