มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912603015  นางสาวภัทรวดี ใจทอง  Miss Pattarawadee Jaitong  
25912603036  นายธเนศ สีสด  Mr. Thanet Seesod  
35912603048  นางสาวกนกรัชต์ แดงมาก  Miss Kanokrat Dangmak  
45912603049  นางสาวจิรารัตน์ อินศร  Miss Jirarat In-Som  
55912603051  นางสาวธราทิพย์ ชมกลิ่น  Miss Tharatip Chomklin  
65912603052  นางสาวธัญญาเรศ วงษ์ศิษย์  Miss Thanyares Wongsit  
75912603053  นางสาวธันยพร รักแก้ว  Miss Thanyaphon Rakkaeo  
85912603054  นางสาวนริษา ปุยะติ  Miss Narisa Puyati  
95912603055  นางสาวนันทวรรณ นันทะสาร  Miss Nanthawan Nanthasan  
105912603056  นางสาวนารีรัตน์ อยู่สี  Miss Nareerat Yoosee  
115912603057  นางสาวปวิชญา แจ้งสว่าง  Miss Pawitchaya Jangsawang  
125912603058  นางสาวปาณิศา ราชชมภู  Miss Panisa Ratchompoo  
135912603059  นางสาวปิยะดา แย้มนุช  Miss Piyada Yaemnut  
145912603060  นางสาวผาณิตา ศรีพรมมา  Miss Phanita Sripromma  
155912603061  นางสาวพนิตตา สุนันต๊ะ  Miss Panitta Sunanta  
165912603062  นางสาวพิมพ์ชนก ภักคินี  Miss Pimchanok Pakkinee  
175912603063  นางสาวภัสรา โชติพฤฒิพงศ์  Miss Patsara Chodputtipong  
185912603064  นางสาววนิดา พระยาทอน  Miss Wanida Prayaton  
195912603066  นางสาววิภาภรณ์ พันธ์มณี  Miss Wiphaphorn Punmanee  
205912603067  นางสาวศรัญญา รักถึง  Miss Saranya Raktueng  
215912603068  นางสาวศรัณย์พร จันเวิน  Miss Saranporn Chornwoen  
225912603069  นางสาวศรีประภา จันทรศิริ  Miss Sriprapa Jansiri  
235912603070  นางสาวศิรดา สาระวรรณ์  Miss Sirada Sarawan  
245912603071  นางสาวสุธานิสา จำนงค์  Miss Suthanisa Jumnong  
255912603072  นางสาวรินรดา ขวัญแหวน  Miss Rinrada Kunvaen  
265912603073  นางสาวสุวนันท์ พงไธสง  Miss Suwanan Pongthaisong  
275912603074  นายจิรายุ ทาจวง  Mr. Jirayu Thajuang  
285912603075  นายณัฐพล ภู่ใหม่  Mr. Natthapol Poomai  
295912603076  นายณัฐพล อุดมศิลป์  Mr. Natthaphol U-Domsin  
305912603077  นายณัฐภัทร ฉาใจ  Mr. Nattapat Chajai  
315912603078  นายไตรภพ ลักขณาวสันต์  Mr. Traipop Laxkanawason  
325912603079  นายทรงยศ หลำเพ็ง  Mr. Songyot Lampang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912603081  นายธวัฒน์ มิรามัย  Mr. Tawat Miramai  
345912603082  นายนันทพล บู่ทอง  Mr. Nuathphol Boothong  
355912603083  นายเนวิน แก้วครอง  Mr. Newin Kaewkrong  
365912603084  นายภานุวัฒน์ บูชา  Mr. Panuwat Boocha  
375912603086  นายวศินภัทร ดิษฐเนตร  Mr. Wasinpat Dttaned  
385912603087  นายวัชระพล จีนะ  Mr. Wacharapon Jeena  
395912603088  นายวัฒพงษ์วัลย์ อัดโดดดร  Mr. Watthaphongwan Autdodedorn  
405912603089  นายไวทยา คัดคอย  Mr. Waitaya Kadkhoi  
415912603090  นายสรวิศ อยู่คำ  Mr. Sorawit Yookham  
425912603091  นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล  Mr. Suttipong Tippayamonton  
435912603092  นายอติรุจ นิ่มนุช  Mr. Atiruj Nimnut  
445912603093  นายอภิสิทธิ์ มั่งเงิน  Mr. Apisit Mangngoen