มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912606001  นางสาวกนกวรรณ ชัชวาลย์  Miss Kanokwan Chatchawan  
25912606002  นางสาวกัญญาภรณ์ ปิ่นสกุล  Miss Kanyapohn Pinsakun  
35912606003  นางสาวกัญญารัตน์ รักษาเมือง  Miss Kanyarat Ragsamuang  
45912606004  นางสาวกัลยา ไชยวงศ์  Miss Kanlaya Chaiyawong  
55912606005  นางสาวการะเกด เชษฐา  Miss Karaket Chetta  
65912606006  นางสาวจิตติมาพร รักษาโพธิ์  Miss Chittimaporn Raksapho  
75912606007  นางสาวจิรัชญา อำไพจิตร  Miss Jiratchaya Ampaijit  
85912606008  นางสาวชนนิกานต์ นิยมญาติ  Miss Choonikan Niyomyat  
95912606010  นางสาวชลฤดี โกญจนาท  Miss Chonludee Konjanat  
105912606011  นางสาวชุติกาญจน์ ไทยลี่  Miss Chutikan Thailee  
115912606013  นางสาวทัศวรรณ บุญประเสริฐ  Miss Thatsawan Bouprasoet  
125912606014  นางสาวธิดารัตน์ กระบัง  Miss Tidarat Krabung  
135912606015  นางสาวนฐพร วงษ์ชนะ  Miss Nathaporn Wongchana  
145912606016  นางสาวนัชชา แก้วล้วน  Mr. Natcha Kaewluan  
155912606017  นางสาวนารีรัตน์ ศรีนาเมือง  Miss Nareerat Sainamuang  
165912606018  นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ  Miss Niracha Faithap  
175912606019  นางสาวปวริศา โชติรัตน์  Miss Pavarisa Chotirat  
185912606020  นางสาวภารุจีร์ ฉิมพาลี  Miss Parujee Chimparee  
195912606021  นางสาวมินตา ทาสาย  Miss Minta Tasai  
205912606022  นางสาวรัตนา วังคีรี  Miss Rattana Wangkeeree  
215912606023  นางสาววิมลรัตน์ สั่งสอน  Miss Wimonrat Sangson  
225912606025  นางสาวศศิพิมพ์ สายสุด  Miss Sasiphim Saysud  
235912606026  นางสาวสุธินี เพ็ชรมา  Miss Suthinee Petma  
245912606028  นางสาวสุภาพร จันทะหุม  Miss Supapron Chanthahum  
255912606029  นางสาวอัจฉรา กันเกลา  Miss Atchara Kanklao  
265912606030  นายกันตภณ กมลสุรเชษฐ์  Mr. Kantapon Kamonsurachet  
275912606031  นายชนาธิป ลาวิน  Mr. Chanathip Lawin  
285912606032  นายชยานันต์ เนียมหอม  Mr. Chayanan Niamhom  
295912606033  นายชิตดนัย ชื่นหมี้  Mr. Chitdanai Chuenmee  
305912606034  นายโชคสิทธิศักดิ์ ยิ้มน่วม  Mr. Choksittisuk Yimnuam  
315912606037  นายทศวรรษ มามั่ง  Mr. Thodsawat Mamang  
325912606039  นายธนเดช ไชยวิเศษ  Mr. Thanadet Chaiwiset  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912606040  นายธนพลธ์ แก่นคำ  Mr. Thanaphon Kaenkum  
345912606041  นายธีรภัทร์ วันทอง  Mr. Teeraphat Wanthon  
355912606043  นายปพนสรรค์ ศรีใจ  Mr. Paponsan Seejai  
365912606044  นายพัฒนพงษ์ ด้วงพรม  Mr. Pattanapong Duangprom  
375912606045  นายพิพัฒน์ มะณีโช  Mr. Phiphat Maneecho  
385912606046  นายพิริยะ ประสาทชัย  Mr. Phiriya Prasatchai  
395912606047  นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์  Mr. Pisit Pitsilisub  
405912606048  นายภัคภูมิ ม่วงแจ่ม  Mr. Pakkapoom Muangjaem  
415912606050  นายวรกร เอี่ยมสาย  Mr. Worakorn Iamsai  
425912606051  นายวุฒิชัย แก้วนวล  Mr. Wuttichai Kaewnuan  
435912606052  นายสิรภพ ลุยจันทร์  Mr. Siraphop Luyjan