มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912606012  นางสาวณัฏฐณิกา สระชัยรัตน์ศรี  Miss Natthanika Srachariatsri  
25912606054  นางสาวกมลพรรณ สุมาลุย์  Miss Kamonpan Sumalu  
35912606055  นางสาวกาญจน์หทัย หมอรักษา  Miss Kanhathai Hmoraksar  
45912606056  นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้ว  Miss Kanjanaporn Playkeaw  
55912606057  นางสาวกิตติมา เสาพรม  Miss Kittima Saoporm  
65912606058  นางสาวกิติยารัตน์ บุตรเพชรรัตน์  Miss Kitiyarat Budphetcharat  
75912606059  นางสาวจุไรรัตน์ ท้วมจอก  Miss Jurairat Thoumjok  
85912606062  นางสาวช่อผกา ปุ้มตะมะ  Miss Chopaka Poomtama  
95912606063  นางสาวชารินา ขำพิมล  Miss Charina Khampimon  
105912606064  นางสาวณัฐกาญน์ เกตุสระ  Miss Natthakarn Ketsara  
115912606065  นางสาวณัฐชา ยอดสมุทร  Miss Nutcha Yodsamut  
125912606066  นางสาวณัฐทริยา อนุกูล  Miss Nattariya Anukul  
135912606067  นางสาวธนวรรณ มีศรี  Miss Thanawan Meesri  
145912606068  นางสาวนาถชญา พูลทวี  Miss Natchaya Pooltawee  
155912606069  นางสาวปลายฟ้า พิรมแหยม  Miss Plaifa Phiromyaem  
165912606070  นางสาวพัชรา ครุธอาจ  Miss Patchara Krutart  
175912606071  นางสาวพิชญา บุญเป็ง  Miss Phitchaya Bunpeng  
185912606072  นางสาวมาริสา เกิดยิ้ม  Miss Marisa Kerdyim  
195912606073  นางสาวเมทานี แดงมี  Miss Metanee Daengmee  
205912606074  นางสาวรุ้งอรุณ อ่ำพูล  Miss Rungarun Ampoon  
215912606075  นางสาวลลิดา แก้วจรัญ  Miss Lalida Kaewcharan  
225912606077  นางสาววราภรณ์ เครือวงค์  Miss Waraporn Karuewong  
235912606079  นางสาวศุภลักษณ์ พินิจสร  Miss Supalak Pinidson  
245912606081  นางสาวสุดารัตน์ สุดท้อง  Miss Sudarat Sudtong  
255912606082  นางสาวสุนันทา ชื่นชม  Miss Sunantha Chuenchom  
265912606083  นางสาวหทัยรัตน์ กาวิละ  Miss Hathairat Kawila  
275912606084  นายกษิภัท รื่นฤทธิ์  Mr. Kasitpat Ruenrit  
285912606086  นายกำพล ฟองภู่  Mr. Kampol Fongphoo  
295912606087  นายเกษม เมืองงิ้วราย  Mr. Kasem Mueangngiorai  
305912606088  นายจักรกฤษณ์ เขียวชะอ่ำ  Mr. Jukkrid Kheawcham  
315912606089  นายจิรวัฒน์ วรอภิญญาภรณ์  Mr. Jirawat Woraapinyaporn  
325912606090  นายจีรพัฒน์ เฉยเมล์  Mr. Jeeraphat Choeime  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912606091  นายชัยณรงค์ ขะจวง  Mr. Chainarong Khajung  
345912606092  นายณัฏฐ์ ลี้สมบัติ  Mr. Nat Leesombat  
355912606094  นายธนากร นาหลุ่ม  Miss Tanakorn Nalum  
365912606095  นายปริญญา พุ่มพวง  Mr. Parinya Phumphuang  
375912606096  นายพงศธร เหิดขุนทด  Mr. Pongsatorn Herdkuntod  
385912606097  นายพรสวรรค์ สวัสดิ์เมือง  Mr. Pondsawan Sawatmueang  
395912606098  นายพิทยา รอดเขียว  Mr. Pittaya Rodkiew  
405912606099  นายภัทรโชค เจริญกูล  Mr. Pattarachok Jaroenkoon  
415912606100  นายภาณุพงศ์ อ่อนฉุน  Mr. Panupong Oonchun  
425912606102  นายวีรชัย จันทร์สมมิตร  Mr. Weerachai Junsommit  
435912606103  นายศรราม เยาวกูล  Mr. Sonram Yaowakul  
445912606104  นายศิวัช ศิลารักษ์  Mr. Siwat Silarak  
455912606105  นายศุภสิน พลอยแก้ว  Mr. Suphasin Phloikaeo  
465912606107  นางสาวภัทรกันย์ นพรัตน์สมบูรณ์  Miss Patharakan Nopptsonboon  
475912606108  นางสาวพีรดา แสงบุดดี  Miss Peerada Sungbuddee