มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912602001  นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง  Miss Kanokwan Phothong  
25912602002  นางสาวกัญญ์ณัชชา วงษ์นุช  Miss Kannatcha Vongnut  
35912602003  นางสาวกานต์สินี โสภา  Miss Kansinee Sopa  
45912602004  นางสาวเกษรินทร์ บุญอาจ  Miss Kessarin Boon-Ard  
55912602005  นางสาวจิตรา โทจำปา  Miss Jittra Tojumpa  
65912602006  นางสาวจิรภัทร จำลอง  Miss Chiraphat Chamlong  
75912602007  นางสาวจิราพร บุญพรม  Miss Jiraporn Bunprom  
85912602008  นางสาวจิราพร โสแก้ว  Miss Jiraporn Sokeaw  
95912602010  นางสาวชัญญา แสงกล้า  Miss Chanya Saengka  
105912602011  นางสาวณหทัย หรุ่นขำ  Miss Nahathai Runkham  
115912602012  นางสาวณัฐยา แก้วเนย  Miss Natthaya Kaewnoey  
125912602013  นางสาวทัดดาว แก้วพัด  Miss Thatdao Kaeopat  
135912602014  นางสาวนววลัย แดนนอก  Miss Navavalai Dannok  
145912602015  นางสาวนัฐชยา เพิ่มพล  Miss Natchaya Phoemphon  
155912602016  นางสาวนิภาพร จันทร์สอน  Miss Nipaporn Jansorn  
165912602017  นางสาวปรางทิพย์ วรรณา  Miss Prangthip Wanna  
175912602019  นางสาวปรารถนา สุดใจ  Miss Pradtana Sudjai  
185912602020  นางสาวปิยนุช ใจใส  Miss Piyanuct Jaisai  
195912602021  นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญ  Miss Piyaphorn Suksamrun  
205912602022  นางสาวพนิดา สุภะคะ  Miss Panida Shupaka  
215912602023  นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรง  Miss Phanwasa Khlytarong  
225912602024  นางสาวพัชริดา โยธาศรี  Miss Phatcharida Yotasee  
235912602027  นางสาวยลดา สุขเรือง  Miss Yonlada Sookruang  
245912602028  นางสาววรรณิภา ท่าชัย  Miss Wannipa Thachai  
255912602030  นางสาวศุภสุตา ฉิมพาลี  Miss Supasuta Chimpalee  
265912602031  นางสาวสกาวใจ นาคสวัสดิ์  Miss Sakawjai Naksawat  
275912602032  นางสาวสโรชา เสนานุช  Miss Sarocha Senanuch  
285912602033  นางสาวสิริรัตน์ รักเรือง  Miss Sirirat Rakruang  
295912602034  นางสาวสุดาพร มีไชยโย  Miss Sudaporn Meechaiyo  
305912602035  นางสาวสุทธิกานต์ มูลสาร  Miss Suttikan Moonsan  
315912602036  นางสาวสุธิมา โหกลัด  Miss Sutima Hokad  
325912602037  นางสาวสุพรรษา แก้วสุวรรณ  Miss Suphansa Kaeosuwan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912602038  นางสาวสุพรรษา คมกระโทก  Miss Suphansa Khomkratok  
345912602039  นางสาวสุภาวดี แก้วนิล  Miss Supawadee Keawnil  
355912602040  นางสาวหทัยพันธน์ ลำดวน  Miss Hathaipan Lumduan  
365912602041  นางสาวอรอณงค์ ศรีบุญเรือง  Miss Onanong Sriboonrueang  
375912602042  นางสาวอัญชลี แป้นไพศาล  Miss Anchali Panephasan  
385912602044  นายกฤษณพงศ์ ชัยวงศ์  Mr. Kitsanapong Chaiwong  
395912602045  นายกิตติภพ ทองเพ็ง  Mr. Kittipob Thongpang  
405912602047  นายชยากร ถาวรศักดิ์  Mr. Chayakorn Thawornrasak  
415912602048  นายชยุตม์ บัวแย้ม  Mr. Chaiyut Bueyaem  
425912602049  นายณัฐกานต์ มาจันทร์  Mr. Nuttakan Majan  
435912602050  นายณัฐนนท์ ศรีแก้ว  Mr. Nattanon Srikaew  
445912602052  นายธรากร ไชยวิเศษ  Mr. Tharakorn Chaiwiset  
455912602053  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม  Mr.Nattawut Buapatum  
465912602054  นายพชรพล กรีพรต  Mr. Pacharaphon Kreepron  
475912602055  นายพีรพัฒน์ ชมพิกุล  Mr. Peerpat Chompikun  
485912602058  นายวัชรินทร์ นาทิพย์  Mr. Watcharin Nathip  
495912602059  นายศราวุธ หนูเป้า  Mr. Sarawooth Nupao  
505912602060  นายศุภกร หอมเย็น  Mr. Suphakorn Homyen  
515912602061  นายสรายุทธ สุขมาก  Mr. Sarayut Sukmak  
525912602063  นายอรรถพล แก้ววิเชียร  Mr. Attaphon Kaewwichian  
535912602094  นางสาวศศิธร หนูทอง  Miss Sasithon Nootong  
545912602190  นายชาญชิงชัย ยาดี  Mr. Chanchingchai Yadee  
555912602195  นายภาณุวิชญ์ ปิงวงษ์  Mr.Panuwit Pingwong  
565912602197  นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณ  Miss Prinyaporn Nawasuwan