มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912602064  นางสาวกนกกร นาคเมฆ  Miss Kanokkorn Nakmek  
25912602065  นางสาวกนกวรรณ ภิรมศรี  Miss Kanokwan Phiromsri  
35912602068  นางสาวกิตติพร เกตุคง  Miss Kittiporn Ketkhong  
45912602071  นางสาวจารุวรรณ รอดพงษา  Miss Jaruwan Rodphongsa  
55912602072  นางสาวจิติมา ดิษฐพินิจ  Miss Jitima Dittpinit  
65912602073  นางสาวจิรัชญา ศิริคต  Miss Jiratchaya Sirikhot  
75912602074  นางสาวจิราภรณ์ แก้วอินทร์  Miss Jiraporn Kaewin  
85912602075  นางสาวจุฑาพัฒน์ จุ้ยม่วง  Miss Jutapat Juymoeng  
95912602077  นางสาวจุฑามาศ เมืองนก  Miss Jutamas Muangnok  
105912602078  นางสาวจุริญลดา หอมจันทร์  Miss Jurinlada Homchan  
115912602079  นางสาวภาวิดา อ่อนสิงห์  Miss Pawida Onsing  
125912602080  นางสาวธนพร จันทร์อินท์  Miss Thanaphon Chanain  
135912602081  นางสาวนฤตย์นันต์ สายสร้อยจีน  Miss Narutanan Saisorichin  
145912602082  นางสาวนฤมล พิกุล  Miss Naruemon Pikun  
155912602083  นางสาวนัฐกานต์ เกิดพลอย  Miss Nattakan Keadploy  
165912602086  นางสาวพิชชาภา ทศเทียน  Miss Pitchapa Todthian  
175912602087  นางสาวภัทราพร ฉิมพลี  Miss Phatharaporn Chimplee  
185912602088  นางสาวรุ้งเดือน เจียมบัวศรี  Miss Rungdean Jiambuasri  
195912602089  นางสาวรุ่งนภา แก้วสม  Miss Rungnapa Gawsom  
205912602090  นางสาววรรณวลี แสงสามารถ  Miss Wanwalee Seangsamat  
215912602091  นางสาววราภรณ์ อินทรีย์  Miss Waraporn Insee  
225912602092  นางสาววาสนา ริมสาคร  Mr. Wassana Rimsakonr  
235912602093  นางสาววิไลวรรณ กันมา  Miss Wilaiwan Kanma  
245912602095  นางสาวศิรินภา สุปัญญา  Miss Sirinapa Supanya  
255912602096  นางสาวศุภิสรา สุวรรณทา  Miss Suphitsara Suwanta  
265912602097  นางสาวสิริวงศ์ แหวนบัว  Miss Siriwong Waenbua  
275912602098  นางสาวสุธิดา โพธิ์ดง  Miss Sutida Podong  
285912602099  นางสาวสุนิตา ต๊ะตา  Miss Sunita Tata  
295912602101  นางสาวสุพัตรา ชอบสนิท  Miss Suphattra Chopsanit  
305912602103  นางสาวสุพิชญา ราชอุดร  Miss Supicthaya Rach-UDon  
315912602104  นางสาวสุภัสตรา สุภาพ  Miss Suphattrsa Suphap  
325912602105  นางสาวสุภาพร แย้มขำ  Miss Supaporn Yamkum  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912602106  นางสาวอนงค์เนตร วรรณพัฒน์  Miss Anongnet Wana  
345912602108  นางสาวอารียา จันทร์เจาะ  Miss Ariya Chanchor  
355912602109  นายกรกช ปรางจันทร์  Mr. Korakot Prangjun  
365912602110  นายไชยวัฒน์ วังแจ่ม  Mr. Chaiwat Wangjam  
375912602112  นายณัฐพงศ์ ใบไกร  Mr. Nattapong Baigai  
385912602113  นายธนกฤต ปัญจวนิชย์  Mr. Thanakrit Panjawanit  
395912602114  นายธนธรณ์ สุทธิชัง  Mr. Thanathorn Suttichang  
405912602115  นายธัญวรัตน์ วิจัยรัตนศิริ  Mr. Tanvarat Vijairattanasiri  
415912602116  นายนภดล สังข์เมือง  Mr. Nobpahadon Sangmtieang  
425912602117  นายพนม แสนพะวัง  Mr. Phanom Saenpawang  
435912602120  นายรัฐธรรมนูญ ภักดีโต  Mr. Ratthathamnun Phakdito  
445912602123  นายศิริชัย ชุ่มเอ็ม  Mr. Sirichai Chume-Em  
455912602124  นายสมโภช เผ่าวงษ์ตุ้ม  Mr. Sompod Paowongtum  
465912602126  นายอนุวัฒน์ ทาสีสอน  Mr. Anuwat Thasison  
475912602154  นางสาวศิริวรรณ ซื่อสัตย์  Miss Siriwan Suesat  
485912602194  นางสาวลักษณ์ดรุณ คุณประจักษ์นุกูล  Miss Lakdarun Khunphajaknukoon  
495912602196  นางสาววาริณี วันอินทร์  Miss Warine Wanin