มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912602127  นางสาวกัญญาณัฐ คงภู  Miss Kanyanut Khongpoo  
25912602128  นางสาวกัญญาวีร์ เมฆมงคล  Miss Kanyawee Mekmongkon  
35912602130  นางสาวจิราวรรณ อ่อนด้วง  Miss Jirawan Ondung  
45912602132  นางสาวชมพูนุช ติดชัย  Miss Chompunut Tidchai  
55912602133  นางสาวชริดา ธูปทอง  Miss Charida Thuptong  
65912602134  นางสาวณัฐพร สาราต  Miss Natthaporn Sarat  
75912602135  นางสาวนงเยาว์ ไพเราะ  Miss Nongyao Phairoa  
85912602136  นางสาวนพมาศ สุขศรี  Miss Noppamas Suksri  
95912602137  นางสาวนัฐมณ สีรวัตร  Miss Nattamon Seerawat  
105912602138  นางสาวปณิดา วันดี  Miss Panida Wandee  
115912602139  นางสาวปวีณ์นุช ผิวเหลือง  Miss Paweenut Phiwlueang  
125912602141  นางสาวฐิรัสกุล ขรรค์ชัยณรงค์  Miss Thirussakul Khanchainarong  
135912602142  นางสาวปาริชาติ ปั้นทิม  Miss Parichart Panthim  
145912602143  นางสาวพลอยมณี วัตตุยา  Miss Ploymanee Wattuya  
155912602144  นางสาวพัชญ์สิตา ปิติหิรัญวัตติ์  Miss Patrsita Pitihirunwat  
165912602145  นางสาวพัชราพร จรัสอรุณฉาย  Miss Patcharaporn Jarusarunchay  
175912602147  นางสาวพุทธิมน อุ่นคำ  Miss Puttimon Unkam  
185912602148  นางสาวภัชราภร อินปลี  Miss Patcharaporn Inplee  
195912602149  นางสาวพรชนก โต๊ะเหลือ  Miss Pornchanok Tolue  
205912602150  นางสาวรุ่งนภา กลิ่นทุ่ง  Miss Rungnapha Klinthung  
215912602151  นางสาววรรณวิษา สุทน  Miss Wanwisa Suthon  
225912602152  นางสาววรรณิกา นราศรี  Miss Wannika Narasri  
235912602153  นางสาวศศิธร ธนะสังข์  Miss Sasithon Thanasang  
245912602155  นางสาวศิริวิมล เพียงต่อ  Miss Siriwimon Peangtor  
255912602156  นางสาวศิวะพร แสนยศ  Miss Siwaporn Saenyot  
265912602157  นางสาวสโรชา หนูเทศ  Miss Sarocha Nootad  
275912602158  นางสาวเมนะกา สุวรรณปาน  Miss Menaka Suwannapan  
285912602159  นางสาวสุธินี สีหไกร  Miss Sutinee Seehakai  
295912602160  นางสาวสุนีรัตน์ ถาน้อย  Miss Suneerat Thanoi  
305912602162  นางสาวสุวนันท์ นุชแม้น  Miss Suwanan Nutmaen  
315912602163  นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์  Miss Suwanun Poonsawat  
325912602164  นางสาวหทัยกานต์ เทวิละ  Miss Hathaikan Thewila  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912602165  นางสาวหัทยา ใจเที่ยงธรรม  Miss Hatthaya Jaithiengtham  
345912602167  นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ  Miss Onnalin Srichum  
355912602168  นางสาวอริศรา ลำนัย  Miss Aritsara Lamnai  
365912602169  นางสาวอัญชลี อนันตวงศ์  Miss Aunchalee Anantawong  
375912602170  นายกิตติศักดิ์ แจ้งนคร  Mr. Kittisak Jangnakon  
385912602171  นายชินวัตร แปงการิยา  Mr. Chinnawat Pangkariya  
395912602173  นายณัฐพงษ์ แสนจันทร์  Mr. Natthaphong Saenchan  
405912602174  นายเดชชัย วงค์ห้วยแก้ว  Mr. Dechchai Wonghuaykaew  
415912602176  นายทวัฒชัย เหมือนมี  Mr. Thawatchai Meanmee  
425912602177  นายธันวา วงค์ไทย  Mr. Thanwa Wongthai  
435912602178  นายนันทวัฒน์ บุญผสม  Mr. Nantawat Boonpasom  
445912602180  นายวัชรพล อัมรินทร์  Mr. Watcharapon Ammarin  
455912602181  นายวีรพล หลำคำ  Mr. Weerapon Lumkum  
465912602183  นายศิริวัฒน์ ศรีสร้อย  Mr. Siriwat Srisoi  
475912602186  นายโสรส จันทรส  Mr. Soros Chantaros  
485912602187  นายอธิบดี ศรีชมภู  Mr. Atibodee Seechompoo  
495912602189  นายออมสิน อ่ำทอง  Mr. Omsin Amthong  
505912602192  นายธีระพงศ์ ภูริสิทธิ์สกุล  Mr.Thirapong Phuristsakun  
515912602193  นางสาวฐิตาภา แซ่ม้า  Miss Thithapa Saema