มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912612001  นางสาวกาญจนา พ่วงชาวนา  Miss Khanchana Phuangchaona  
25912612002  นางสาวกาญจพร สร้อยใจงาม  Miss Kanjaporn Sroyjiagom  
35912612003  นางสาวจันทิรา คณโททอง  Miss Jantira Khonthothong  
45912612004  นางสาวจิราภรณ์ อ่ำรักษ์  Miss Jiraphon Aumluk  
55912612005  นางสาวชนากานต์ จุลพันธ์  Miss Chanakarn Chunlaphan  
65912612006  นางสาวณัฐริกา เสวิสิทธิ์  Miss Nattarika Sawisit  
75912612007  นางสาวธารารัตน์ ดีมากมี  Miss Tararut Deemakmee  
85912612008  นางสาวธิติสุดา ธรรมรังษี  Miss Thitisuda Thammarangsri  
95912612009  นางสาวนริสา จันทร์เปีย  Miss Narisa ๋chanpare  
105912612010  นางสาวนวรัตน์ เหม็นพูล  Miss Nawarat Menphun  
115912612012  นางสาวพรรณราย สินสวาท  Miss Pannarai Sinsawat  
125912612014  นางสาวมาริสา คำแก้ว  Miss Marisa Khamkaew  
135912612015  นางสาวยุพาวรรณ ปั่นพิมาย  Miss Yupawan Panphimai  
145912612017  นางสาวศศินา อินหันต์  Miss Sasina Inhan  
155912612018  นางสาวสินีนาฏ อ่อนดาบ  Miss Sininat Ondap  
165912612019  นางสาวสิริลักษณ์ ทองอยู่  Miss Sirilak Thongyu  
175912612021  นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์นอก  Miss Supaporn Innok  
185912612022  นางสาวโสภิดา ดานุ่ม  Miss Sopida Danum  
195912612023  นางสาวหทัยรัตน์ จันทะคีลี  Miss Hathairat Chanthakhili  
205912612025  นางสาวอริสรา จันทร์ลักษณ์  Miss Arissara Chanlak  
215912612026  นางสาวอังศุมาลิน มุ่นเชย  Miss Aungsumalin Munchoei  
225912612027  นายกฤษณะ ศูนย์กลาง  Mr. Kitsana Soonklang  
235912612028  นายกฤษดา ศูนย์กลาง  Mr. Kritsada Soonklang  
245912612029  นายกิตติธัช ไชยมี  Mr. Kittituch Chaime  
255912612030  นายเกียรติคุณ ด้วงดวง  Mr. Kietikun Duangduang  
265912612031  นายไกรสุรนาถ สุขเอม  Mr. Kraisuranat Sukaem  
275912612033  นายณรงค์ฤทธิ์ มีแสง  Mr. Narongrit Meesang  
285912612034  นายณัฐสิทธิ์ จีนน่วม  Mr. Nattasit Jeennuam  
295912612036  นายธนภัทร โชติรักษา  Mr. Thanapat Chrotriksa  
305912612037  นายธิติวุฒิ ทองเล็ก  Mr. Thititwut Thnglek  
315912612038  นายธีรภัทร สิงหเดช  Mr. Teerapat Singhadet  
325912612039  นายธีระ โคมบุรี  Mr. Teera Komburee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912612040  นายนพรัตน์ ครุฑน้อย  Mr. Nopparat Krutnoi  
345912612041  นายนิติพงษ์ ปานบุญ  Mr. Nitiphong Panboon  
355912612042  นายปฏิพัทธ์ ผาสุข  Mr. Patipat Pasuk  
365912612043  นายปฐมชัย ขัยระย้า  Mr. Pathomchai Khairaya  
375912612044  นายพัชรพล แก้วเพียร  Mr. Patcharapon Keawpian  
385912612045  นายเพชรายุธ อินทพงษ์  Mr. Phetcharayut Inthapong  
395912612046  นายภัคพงศ์ ไทยแท้  Mr. Phackapong Thaitae  
405912612047  นายรณกฤต จันทร์ต๊ะ  Mr. Ronnakit Chanta  
415912612048  นายศิวณัฐ ประสานเนตร  Mr. Siwanat Prasannet  
425912612049  นายศุภวิชญ์ ครุฑน้อย  Mr. Suppawit Krutnoi  
435912612050  นายศุภวิชญ์ สีแนม  Mr. Supphawit Sinaem  
445912612052  นายสิทธิเดช ช่วงไกล  Mr. Sitthidat Choungklai  
455912612053  นายสุชล ทองดรอ่ำ  Mr. Suchol Thongdonam  
465912612054  นายสุทธิเดช โคกน้อย  Mr. Suttidet Koknoi