มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912612056  นางสาวกฤษณา อินสอน  Miss Kritsana Inson  
25912612058  นางสาวกาญจนา ประกอบเพียร  Miss Kanchana Prakopphian  
35912612059  นางสาวกาญจนา รักบ้านแก่ง  Miss Kanjana Rukbankang  
45912612060  นางสาวกิตติกา จันทร์แสง  Miss Kittika Jansant  
55912612061  นางสาวคัมภีรดา เกิดพันธุ์พงษ์  Miss Khampeerada Kerdphanphong  
65912612062  นางสาวจีราภรณ์ ทับคง  Miss Jiraporn Tabkong  
75912612064  นางสาวณัฐสุดา สมบัติ  Miss Natsuda Sombat  
85912612065  นางสาวดลนภา จุ๋ยเกตุ  Miss Donnapa Juyket  
95912612066  นางสาวน้ำค้าง หงสาวดี  Miss Namkang Hongsawadee  
105912612068  นางสาวนิรชา ชนะภัย  Miss Niracha Chanaphai  
115912612069  นางสาวปรัทมาวัน โชระเวก  Miss Patthamawan Choraweg  
125912612070  นางสาวปวีณา ศรีบุบผา  Miss Paweena Sribubgha  
135912612071  นางสาวพรรณนิภา มังกร  Miss Phannipha Mangkorn  
145912612072  นางสาวพัทธนันท์ ทองฟัก  Miss Phatthanan Thongfuk  
155912612074  นางสาวมาวลี ศรีอาภัย  Miss Mavalee Sriarphai  
165912612075  นางสาวรสริน ศรีเกตุ  Miss Rodsarin Siket  
175912612076  นางสาววราภรณ์ ทองเกิด  Miss Waraphon Thongkoed  
185912612077  นางสาวสิรินยา แสงทับทิม  Miss Sirinya Sangthubthim  
195912612078  นางสาวสุทธิภรณ์ อ่อนเพชร  Miss Sutthiphon Onphet  
205912612079  นางสาวสุนิสา บุญเหมือน  Miss Sunisa Boonmuen  
215912612080  นางสาวสุวิมล แก้วเกลี้ยง  Miss Suwimon Kaewkliang  
225912612081  นายกานต์สรายุทธ วิเชียรไพศาล  Mr. Kansarayut Vichienpaisan  
235912612082  นายจตุรพรพันธ์ สุวรรณเวช  Mr. Jaturapronpan Suwannavach  
245912612083  นายจักรภัทร มัดเป้า  Mr. Chakkraphat Matpao  
255912612084  นายจิรโชติ อยู่บุญ  Mr. Jirachot Yuboon  
265912612086  นายชลภัทร มาลา  Mr. Chonlapat Mala  
275912612087  นายชวัลวิทย์ โพธิกมล  Mr. Chawanwit Photikamon  
285912612088  นายฐิติวัชร์ วงษ์หิรัญวัชรา  Mr. Thitiwat Wonghirunwaschara  
295912612090  นายณัฐพงษ์ กล่อมปาน  Mr. Natthapong Klompan  
305912612091  นายณัฐพล การะเกด  Mr. Natthapon Karaket  
315912612092  นายดนุสรณ์ หน่อคำบุษย์  Mr. Danuson Norkumbud  
325912612093  นายธนวิทย์ ศรีระวัตร  Mr. Thanawit Srirawat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335912612094  นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์  Mr. Thanatep Suwunnet  
345912612095  นายธิติพัฒน์ ตัญญะเกตุ  Mr. Thitipat Tanyaket  
355912612096  นายธีระโชค เพ็ชจันทร์  Mr. Teerachok Petjan  
365912612097  นายนพดล เปี่ยมจันทร์  Mr. Nobphadon Piamchan  
375912612098  นายนราวิชญ์ ต้อยสน  Mr. Narawit Toyson  
385912612099  นายนันทพงศ์ ฤทธิ์แก้ว  Mr. Nuntapong Ritkeaw  
395912612100  นายพชร นุพิศรี  Mr. Patshara Nupisri  
405912612101  นายพรรษา ผลเพิ่ม  Mr. Punsa Ponperm  
415912612102  นายพิชิตชัย จันทร์ขุน  Mr. Pichitchai Chankhun  
425912612103  นายภาสกร มหาบุญ  Mr. Phasakorn Mahaboon  
435912612105  นายรังสิมันต์ ชูเชิด  Mr. Rangsimun Choocherd  
445912612106  นายสุทธิพงศ์ ชาวไทย  Mr. Sutipong Chawthai  
455912612107  นายอภินันท์ ทองปาน  Mr. Apinan Tongpan  
465912612108  นายอัษฎาวุธ สุระภาพ  Mr. Asadawut Suraphap  
475912612109  นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ  Mr. Aekkalak Puuhlangklum